Datum účinnosti: 21. prosince 2019
Poslední aktualizace: 21. prosince 2019

Společnost Paymentus (společně dále jen „Paymentus“, „my“, „náš“ nebo „nás“) si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů shromažďovaných od návštěvníků a jiných fyzických nebo právnických osob (dále jen „uživatelé“, „vy“ nebo „váš“), které navštěvují naše webové stránky, nebo nám poskytují své osobní údaje jiným způsobem. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na sběr dat společností Paymentus a vaše využívání našich webových stránek www.paymentus.com a dalších stránek týkajících se společnosti Paymentus, včetně těch, které spravujeme našim zákazníkům (dále jen „vystavovatelé faktury“), pro účely mobilních a jiných aplikací, softwaru, komunikace, schopností a služeb (dále jen „služby“) dostupných na námi vlastněné doméně Paymentus nebo jejím prostřednictvím (samostatně dále jen „stránka“ a společně „stránky“), ovšem s výjimkou služeb, které uvádějí, že jsou nabízeny na základě jiných zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se rovněž vztahují na údaje přímo shromažďované od zástupců vystavovatelů faktury a od dalších osob na veletrzích nebo za podobných situací.

Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují: (1) které údaje shromažďujeme; (2) z jakého důvodu je shromažďujeme; (3) jakým způsobem tyto údaje používáme; (4) jakým způsobem je můžeme sdílet; a (5) námi nabízené možnosti, včetně možností přístupu k údajům a jejich vymazání. Konkrétně tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají následující témata:

Seznamte se prosím s naší praxí v oblasti ochrany soukromí a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, odešlete prosím žádost na adresu privacy@paymentus.com.

Kdy se tyto zásady ochrany osobních údajů uplatňují

Naše zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na veškeré služby nabízené společností Paymentus nebo jejími přidruženými společnostmi, včetně určitých partnerů společnosti Paymentus, a na služby nabízené na jiných stránkách, ovšem s výjimkou služeb, pro něž platí odlišné zásady ochrany osobních údajů, jež tyto zásady ochrany osobních údajů nezahrnují.

Naše zásady ochrany osobních údajů se neuplatňují na služby nabízené jinými společnostmi nebo osobami, včetně vašeho vystavovatele faktury, produktů nebo vámi zobrazených stránek nebo jiných stránek propojených odkazem z našich služeb. Naše zásady ochrany osobních údajů nepokrývají postupy zacházení s osobními údaji vašeho vystavovatele faktury nebo jiných společností, prostřednictvím jichž můžete získávat informace nebo přijímat či odesílat platby vašemu vystavovateli faktury, nebo jiných společností a organizací, které inzerují naše služby a které mohou používat soubory cookie, pixelové značky a jiné technologie poskytující a nabízející příslušné inzerce.

Podmínky pro používání webových stránek

Přístupem na stránky nebo jejich využíváním v jakékoli formě rovněž souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi podmínkami použití webových stránek. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami zahrnutými nebo ve formě odkazu začleněnými v těchto podmínkách použití, nenavštěvujte prosím tyto stránky.

Údaje, které shromažďujeme

Údaje, včetně osobních údajů, shromažďujeme za účelem poskytování kvalitnějších služeb našim uživatelům a údaje, které shromažďujeme od osob v souvislosti s našimi obchodními spotřebiteli nebo vyhlídkami, shromažďujeme pro marketingové účely. Termínem „osobní údaje“ označujeme veškeré údaje, které lze použít k identifikaci vaší osoby. Mezi běžné příklady osobních údajů patří: celé jméno, e-mailová adresa, digitální identita, jako je uživatelské jméno nebo přihlašovací údaje, informace o vašem zařízení a určitá metadata.

Shromažďované osobní údaje mimo jiné zahrnují následující okolnosti datové prvky:

Další informace o shromažďovaných údajích naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů obyvatelům Kalifornie.

Jestliže nám nebo našim poskytovatelům služeb poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se dalších osob, prohlašujete, že jste k tomu oprávněni, a potvrzujete, že budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Domníváte-li se, že nám byly vaše osobní údaje poskytnuty neoprávněně, nebo přejete-li si jiným způsobem uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“ níže.

Osobní údaje získáváme prostřednictvím následujících kategorií zdrojů:

Soubory cookie & podobné technologie

Pro účely shromažďování a uchovávání informací o tom, kdy navštívíte jedny z našich stránek nebo použijete naše mobilní aplikace, my i naši partneři využíváme nejrůznější technologie, což zahrnuje používání souborů cookie a podobných technologií sloužících k identifikaci vašeho prohlížeče a zařízení. Tyto technologie rovněž používáme za účelem shromažďování a uchovávání informací o vašem využívání služeb našich partnerů, jako jsou reklamní služby našeho reklamního a analytického partnera třetí strany Google Analytics a jiných podobných partnerů.

Mezi technologie využívané k automatickému sběru dat mohou patřit:

Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií využíváme k vylepšení uživatelské zkušenosti a celkové kvality našich služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít pro zjištění, jaké webové stránky na naší stránce navštěvujete, jaká je vaše cesta na našich stránkách a v mobilních aplikacích, které webové stránky navštěvujete před návštěvou naší stránky a které navštěvujete po odchodu z naší stránky. Na základě těchto informací můžeme vytvářet statistiky, které nám napomáhají porozumět tomu, jakým způsobem návštěvníci používají naše stránky a webové aplikace, a jejich vylepšování. Informace, které o vás získáváme, můžeme použít také jinými způsoby, ohledně nichž obdržíte v okamžiku shromažďování upozornění.

Jakým způsobem shromažďované údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme způsoby, které jsou kompatibilní s účely, pro něž byly shromážděny nebo vámi poskytnuty, a v určitých případech pouze způsoby povolenými vaším vystavovatelem faktury, a to včetně následujících účelů:

Další informace o způsobu využití shromažďovaných údajů naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů obyvatelům Kalifornie

Náš právní základ pro sběr osobních údajů

Kdykoli od vás shromažďujeme osobní údaje, můžeme tak činit na následujících právních základech:

 1. váš souhlas s tímto sběrem a použitím;
 2. nutnost provedení dohody mezi námi a vámi, jako je například váš souhlas s používáním našich služeb nebo váš požadavek na služby;
 3. náš legitimní obchodní zájem, mimo jiné včetně následujících okolností, za nichž je shromažďování nebo používání osobních údajů nezbytné:
  • poskytování služeb požadovaných vaším vystavovatelem faktury, naším zákazníkem;
  • přenosy uvnitř organizace pro administrativní účely;
  • vývoj a vylepšení produktu tam, kde je společnosti Paymentus umožněno vylepšovat, upravovat, přizpůsobovat nebo jinak vylepšovat naše služby a komunikaci ve prospěch našich uživatelů a zákazníků a lépe porozumět interakci lidí s našimi stránkami;
  • komunikace a marketing, včetně zpracování dat pro účely přímého marketingu a určení efektivity našich propagačních kampaní a inzerce;
  • odhalování a prevence podvodů;
  • vylepšení naší kybernetické bezpečnosti, včetně zlepšení zabezpečení naší sítě a informačních systémů; a
  • obecné obchodní operace a náležitá péče.

Za předpokladu, že za každých okolností zvážíme nezbytnost našeho zpracování pro daný účel s ohledem na vaše zájmy ochrany soukromí a zachování důvěrnosti, včetně zohlednění vašich rozumných očekávání, dopadu zpracování a veškerých záruk, které jsou nebo by mohly být zavedeny. Za všech okolností omezíme takové zpracování pro náš legitimní obchodní zájem na to, co je nezbytné pro jeho účely.

Neposkytnutí vašich osobních údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro účely používání určitých částí našich služeb a programů. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů se může stát, že nebudete mít přístup k našim službám a/nebo programům nebo částem našich služeb a/nebo programů a nebudete je moci využívat.

Uchovávání vašich osobních údajů

Příslušnou dobu uchovávání osobních údajů určujeme na základě množství, povahy a citlivosti vašich zpracovávaných osobních údajů, potenciálního rizika poškození neoprávněným použitím nebo zveřejnění vašich osobních údajů a na základě toho, zda můžeme dosáhnout účelů zpracování jinými prostředky, jakož i na základě platných zákonných požadavků (jako jsou příslušné právní předpisy o promlčecí lhůtě).

Po uplynutí příslušných období uchovávání budou vaše osobní údaje vymazány. Jestliže existují údaje, které z technických důvodů nemůžeme z našich systémů zcela odstranit, zavedeme vhodná opatření, abychom zabránili jejich dalšímu použití.

Sdílení osobních údajů

Společnost Paymentus může sdělit vaše osobní údaje vašemu vystavovateli faktury, komerčním poskytovatelům a důvěryhodným obchodním partnerům za obchodním účelem, který zahrnuje ověření vaší identity, aby bylo možné při platbě nebo registraci přístupu k vašim účtům dodržovat příslušné zákony a pravidla platební sítě, zpracovat vaše pokyny k platbě, nabídnout vám další kanály, prostřednictvím kterých můžete získávat informace o svých fakturách nebo provádět platby, nebo testovat či vylepšovat naše služby. Při zveřejňování osobních údajů z těchto důvodů uzavíráme smlouvu, která popisuje daný účel a vyžaduje, aby příjemce zachovával důvěrnost těchto osobních údajů a nepoužíval je k žádným účelům s výjimkou účelů stanovených v této smlouvě. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit vládním orgánům a v souvislosti se soudními nebo správními řízeními, jak to vyžaduje nebo povoluje platný zákon, abychom splnili zákonné povinnosti nebo bránili či prosazovali svá práva nebo práva ostatních. V případě založení nového spřízněného subjektu, naší koupě nebo spojení s jinou organizací nebo v případě převedení prakticky všech našich aktiv do jiné organizace obvykle představují osobní údaje našich uživatelů převedené obchodní aktivum. V případě koupě společnosti Paymentus nebo prakticky všech jejích aktiv mohou být jedním z převedených aktiv také osobní údaje o našich uživatelích.

V předchozích dvanácti (12) měsících jsme pro jeden nebo více obchodních účelů zveřejnili následující kategorie osobních údajů:

Vaše osobní údaje zveřejňujeme pro obchodní účely následujícím kategoriím třetích stran:

V předchozích dvanácti (12) měsících jsme neprodali žádné osobní údaje.

Vaše práva a možnosti

V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete mít určitá práva v rozsahu stanoveném místními zákony. Poskytneme vám přístup k vašim osobním údajům, jak to vyžadují platné zákony. V případě nesprávnosti údajů se vám vynasnažíme poskytnout způsoby, jak je rychle aktualizovat nebo vymazat – jestliže tyto údaje nemusíme uchovávat pro legitimní obchodní nebo právní účely. V rozsahu stanoveném platnými zákony můžete získat kopii svých osobních údajů, které uchováváme. S ohledem na ochranu vašeho soukromí a zachování bezpečnosti podnikneme předtím, než vám poskytneme k těmto údajům přístup, kroky k ověření vaší identity.

Odkazy třetích stran

Stránky mohou odkazovat odkazy na webové stránky provozované jinými stranami než společností Paymentus. Tyto webové stránky nekontrolujeme a za jejich obsah ani zásady ochrany osobních údajů nebo jiné praktiky těchto webových stránek neneseme odpovědnost. Tyto webové stránky a služby mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, kterými se uživatel při přechodu na webové stránky třetí strany pomocí odkazu bude řídit. Paymentus důrazně doporučuje, aby si každý uživatel přečetl podmínky a zásady třetí strany.

Mezinárodní přenos

Prostřednictvím subjektů třetích stran můžeme přímo nebo nepřímo po celém světě zpracovávat, uchovávat a přenášet vámi poskytované údaje, včetně vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Konkrétně mohou být informace a osobní údaje, které shromažďujeme, přeneseny a uchovávány v místě mimo vaši jurisdikci. Mohou být rovněž zpracovávány zaměstnanci působícími mimo vaši jurisdikci, kteří pracují pro nás nebo pro jednu z organizací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s činnostmi uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Odesláním svých informací a osobních údajů prostřednictvím stránek souhlasíte s tímto přenosem, uchováváním nebo zpracováním. Přijmeme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zavedli jsme obchodně přiměřené technické a organizační postupy na ochranu informací a osobních údajů, které prostřednictvím našich stránek shromažďujeme.

Jakým způsobem chráníme osobní údaje

Společnost Paymentus disponuje administrativními, technickými a fyzickými zárukami pro účely ochrany osobních údajů uživatele a dalších informací před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnami, přístupem, zveřejněním nebo použitím. K ochraně osobních údajů používáme například obchodně přiměřená bezpečnostní opatření, jako je šifrování, brány firewall a software Transport Layer Security (TLS) nebo zabezpečený protokol hypertextového přenosu (HTTPS).

Paymentus shromažďuje informace o účtu za účelem platby nebo kreditu a tyto údaje použije pouze k dokončení úkolu, pro který byly informace o účtu nabídnuty, nebo jiným způsobem, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Děti

Naše webová stránka není určena dětem mladším 16 let. Neshromažďujeme záměrně osobní údaje o návštěvnících mladších 16 let. V případě poskytnutí osobních údajů dítětem nás může jeho rodič nebo zákonný zástupce kontaktovat a požádat o odstranění těchto údajů z našich záznamů. Pokud se domníváte, že můžeme mít v příslušné jurisdikci jakékoli údaje poskytnuté dítětem mladším 16 let, kontaktujte nás na adrese privacy@paymentus.com. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let nebo ekvivalentní minimální věkové hranice v závislosti na konkrétní jurisdikci, podnikneme příslušné kroky pro co nejrychlejší vymazání těchto údajů.

Signály funkce „Do Not Track“

Společnost Paymentus průběžně ani na webových stránkách třetích stran nesleduje své uživatele za účelem poskytování cílené reklamy, pročež nereaguje na signály funkce „Do Not Track“ (DNT). Některé stránky třetích stran však sledují vaše aktivity procházení jimi poskytovaného obsahu, což jim umožňuje přizpůsobit, co vám nabízejí. Pokud takové stránky navštěvujete, může váš prohlížeč obsahovat ovládací prvky pro blokování a mazání souborů cookie, webových majáků a podobných technologií, které vám umožní odhlásit se ze shromažďování údajů prostřednictvím těchto technologií.

Použití e-mailové adresy

Poskytnutím e-mailové adresy na stránkách nebo v rámci služeb společnosti Paymentus souhlasíte s tím, že vás můžeme kontaktovat v případě změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů a poskytnout vám jakákoli upozornění týkající se služby, nebo v případě, že jste poskytli své údaje v jiné souvislosti než v rámci provedení platby vašemu vystavovateli faktury, abychom vám zasílali informace o našich akcích, pozvánky nebo související vzdělávací informace.

Změny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Vaše práva týkající se shromažďovaných údajů na základě těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a v případě významných změn vám můžeme poskytnout důraznější oznámení (včetně e-mailových upozornění na změny zásad ochrany osobních údajů u některých služeb nebo programů).

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli konkrétní dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo písemně na níže uvedenou adresu:

Zašlete e-mail na adresu: privacy@paymentus.com

Zašlete dopis na adresu:

Paymentus Corporation
Attn: Privacy Policy Inquiry
13024 Ballantyne Corporate Place
Suite 400
Charlotte, NC 28277
USA.

Oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie

Následující informace jsou poskytovány obyvatelům Kalifornie za účelem dodržení kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“) a dalších kalifornských zákonů o ochraně soukromí a tvoří součást zásad ochrany osobních údajů společnosti Paymentus, jejichž zbývající část si můžete prohlédnout zde. Veškeré pojmy definované v CCPA mají při použití v tomto oznámení stejný význam.

Jaké údaje shromažďujeme

V průběhu posledních dvanácti (12) měsíců jsme na základě způsobů využívání našich služeb spotřebiteli shromáždili následující kategorie osobních údajů.

Kategorie Druhy shromažďovaných identifikátorů
A. Identifikátory. Jméno a příjmení, zasílací adresa, rodné číslo, elektronický identifikátor, IP adresa, e-mailová adresa, číslo účtu pro zobrazované nebo hrazené faktury.
B. Kategorie osobních údajů uvedených v kalifornských stanovách o zákaznických záznamech (kalifornský občanský zákoník § 1798.80(e)). Jméno, podpis, číslo sociálního zabezpečení, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty, lékařské informace nebo informace o zdravotním pojištění.
D. Obchodní informace Historie placení účtů, informace o spotřebě veřejných služeb
F. Internetová aktivita nebo aktivita na jiných sítích. Informace o využívání webových stránek, aplikace nebo inzerce zákazníkem.

Jakým způsobem shromažďované údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme způsoby, které jsou kompatibilní s účely, pro něž byly shromážděny nebo vámi poskytnuty, a v určitých případech pouze způsoby povolenými vaším vystavovatelem faktury, a to včetně následujících účelů:

Kategorie Účel shromažďování

Identifikátory.

Kategorie osobních údajů uvedených v kalifornských stanovách o zákaznických záznamech (kalifornský občanský zákoník § 1798.80(e)).

Obchodní informace.

 • poskytování služeb;
 • představení, provoz, údržba, zabezpečení, povolení přístupu nebo přizpůsobení našich stránek a služeb, reakce a podpora našich uživatelů;
 • vylepšení a další rozvoj našich stránek a služeb;
 • komunikace s vámi ohledně vašeho vyúčtování nebo platebních závazků vůči vašemu vystavovateli faktury;
 • umožnění důvěryhodným obchodním partnerům poskytnout vám informace ohledně vašeho vyúčtování nebo platebních závazků vůči vašemu vystavovateli faktury a usnadnění těchto platebních závazků nebo vyúčtování;
 • provedení datové analýzy a testování, včetně analýzy aktivity na stránce;
 • vyšetření případného podvodu a/nebo pokusu ublížit nám, našim uživatelům nebo zákazníkům, případně jiného porušení, a vynucení podmínek použití, našich podmínek pro autorizaci platby nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, a vyřešení neshod;
 • splnění všech příslušných právních požadavků a pravidel platebních sítí;
 • informování vás o dostupných službách a produktech společnosti Paymentus nebo vašeho vystavovatele faktury;
 • nabízení a správa obsahu, propagace, loterijních soutěží, průzkumů, volebních průzkumů a jiných funkcí stránek;
 • jiné naplnění účelu, pro nějž byly tyto údaje poskytnuty.

Internetová aktivita nebo aktivita na jiných sítích.

 • umožnění přístupu a zabezpečení našich stránek a služeb, včetně ověření totožnosti uživatele;
 • poskytování služeb;
 • nabízení a správa obsahu, propagace, loterijních soutěží, průzkumů, volebních průzkumů a jiných funkcí stránek;
 • porozumění a vylepšení uživatelské zkušenosti při používání našich stránek a služeb;
 • podpora dalších výše uvedených použití.

Práva specifická pro obyvatele Kalifornie

Na základě kalifornského zákona ochraně osobních údajů spotřebitelů disponují obyvatelé Kalifornie v souvislosti s osobními údaji specifickými právy. Tento oddíl vysvětluje, jakým způsobem mohou obyvatelé Kalifornie uplatňovat svá práva, a tato práva popisuje.

Jste-li obyvatelem Kalifornie a přejete-li si uplatnit svá práva, můžete:

 1. odeslat žádost prostřednictvím e-mailu na adresu privacy@paymentus.com nebo
 2. podat žádost zavoláním na číslo (800) 420-1663.

Po obdržení vaší žádosti potvrdíme přijetí této žádosti e-mailem, případně tak učiníme, jste-li registrováni na zákaznickém portálu, odesláním zprávy prostřednictvím tohoto portálu. S ohledem na ochranu vašeho soukromí a zachování bezpečnosti podnikneme předtím, než vám poskytneme k těmto údajům přístup, kroky k ověření vaší identity. V některých případech, jako je například žádost o vymazání osobních údajů, můžeme nejprve samostatně potvrdit, že si přejete, abychom skutečně smazali vaše osobní údaje, předtím, než budeme na základě vaší žádosti jednat.

Na vaši žádost odpovíme do čtyřiceti pěti (45) dní. V případě potřeby delší lhůty vás budeme ohledně důvodu a délky prodloužení informovat písemně. Písemnou odpověď vám zašleme poštou nebo elektronicky dle vašeho výběru.

V některých případech může naše schopnost dodržovat pro vás tato práva záviset na našich povinnostech zpracovávat osobní údaje z bezpečnostních důvodů, z důvodů prevence podvodů, dodržování regulačních nebo zákonných požadavků uvedených níže, nebo proto, že je takové zpracování nezbytné pro účely poskytování vámi požadovaných služeb. V takovém případě vás budeme o podrobnostech informovat v rámci naší reakce na vaši žádost.

Níže uvádíme specifická práva, jimiž obyvatelé Kalifornie disponují na základě kalifornského zákona o ochraně spotřebitelů.

 1. Právo na přístup k vašim údajům. Máte právo požádat nás o zpřístupnění určitých informací týkajících se shromažďování a používání vašich osobních údajů v průběhu posledních 12 měsíců. Jakmile obdržíme a potvrdíme váš ověřitelný požadavek, budou vám zpřístupněny:
  • kategorie osobních údajů, které jsme o vás nashromáždili;
  • kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o vás nashromáždili;
  • náš obchodní nebo komerční účel pro sběr těchto osobních údajů;
  • konkrétní osobní údaje, které jsme o vás nashromáždili;
  • kategorie třetích stran, se kterými tyto osobní údaje sdílíme;
  • konkrétní osobní údaje, které jsme zveřejnili s obchodním nebo komerčním účelem, přičemž budou identifikovány kategorie vašich osobních údajů, které jednotlivé kategorie příjemců obdržely;
  Veškeré námi zveřejněné údaje se budou vztahovat pouze na období 12 měsíců předcházející obdržení vaší žádosti. Naše odpověď bude, je-li to relevantní, rovněž zahrnovat odůvodnění, proč nebylo možné žádosti vyhovět.
 2. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na „přenosnou“ kopii vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty. Obecně se tím rozumí, že máte právo požádat o přesun, kopii nebo přenos vašich osobních údajů uchovávaných na našich serverech / v IT prostředí na servery / do IT prostředí jiného poskytovatele služby.
 3. Právo na vymazání vašich údajů. Máte právo požádat nás o vymazání jakýchkoli vašich osobních údajů, které od vás shromáždíme a budeme uchovávat, s určitými výjimkami. Jakmile získáme a potvrdíme váš ověřitelný požadavek, odstraníme (a nařídíme našim poskytovatelům služby) vaše osobní údaje z našich záznamů, nevztahuje-li se na takovou situaci výjimka.

Vaši žádost o vymazání můžeme odmítnout v případě, že je uchovávání těchto údajů pro nás nebo naše poskytovatele služeb nezbytné za účelem: