Podmínky autorizace platby &
Oznámení o elektronickém podpisu a souhlasu


Vítejte ve službě zabezpečené platby účtů, kterou poskytuje společnost Paymentus Corporation (dále jenom „Paymentus“, „my“ nebo „nás“ ve všech gramatických tvarech). Jsme autorizovaným poskytovatelem společnosti (dále jenom „fakturující“), které budete prostředky posílat. Pokud tuto službu použijete k provedení této a jakékoli budoucí platby, tyto podmínky přijímáte. Přečtěte si je proto prosím pozorně. Měli byste si uložit elektronickou nebo tištěnou kopii těchto podmínek.

Zásady vracení peněz: Za normálních okolností peníze za platby nevracíme.

Zásady ochrany osobních údajů: Vaše údaje jsou zabezpečené a budou použity pro účely zpracování platebních transakcí v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Další možnosti platby: Berete na vědomí, že váš fakturující vám poskytl i jiné způsoby, jak zaplatit vaši fakturu, například poštou nebo v některých případech osobně, což může být méně nákladné než naše služba, a že používání naší služby je dobrovolné a nabízí se vám jako výhoda.

Žádné vymáhání společností Paymentus: Prohlašujete, že vaše platba nepředstavuje žádné činnosti vymáhání pohledávek zahájené společností Paymentus a že společnost Paymentus nejednala jako prodejce, obchodník nebo pronajímatel ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám, které jste od svého fakturujícího obdrželi. Pokud jsme dle vašeho názoru vymáhali pohledávky týkající se vašeho účtu, souhlasíte s okamžitým ukončením vaší platební transakce prostřednictvím naší služby.

Textové a předem nahrané zprávy: Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že vám společnost Paymentus a váš fakturující mohou zavolat nebo poslat SMS, a to mimo jiné na jakékoli číslo, které poskytnete společnosti Paymentus nebo vašemu fakturujícímu, za jakýmkoli účelem, včetně poskytnutí informací týkajících se vašeho účtu a služby poskytované vaším fakturujícím. Souhlasíte s tím, že společnost Paymentus nebo váš fakturující mohou tyto hovory nebo textové zprávy uskutečňovat mimo jiné pomocí systému automatického telefonního vytáčení nebo umělých či předem zaznamenaných zpráv. Mohou vám být účtovány poplatky za zprávy a data. Souhlasíte s tím, že pokud chcete svůj souhlas odvolat, musíte informovat svého fakturujícího na čísle, které vám poskytl pro zákaznické služby (dále jenom „číslo zákaznické služby“) a získat konkrétní pokyny v závislosti na vaší situaci. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná nebudete moci používat určité platební kanály nebo služby.

Autorizace: U plateb ACH kliknutím na určené tlačítko k dokončení platby nebo jiným autorizováním platby autorizujete společnost Paymentus k zahájení jednorázového debetu ACH z bankovního účtu, který jste uvedli ve výši „částky platby“ (účtováno přímo fakturační společností). Pokud uvádíme „poplatek za službu“, autorizujete nás také na výběr jednorázového debetu ACH v této výši, účtované společností Paymentus za používání naší technické platformy. Berete na vědomí, že jelikož se jedná o elektronickou transakci, tyto prostředky mohou být z vašeho bankovního účtu vybrány již v den zadání platby, pokud neuvedete pozdější datum.

Pokud jste pro svou platbu ACH uvedli pozdější datum a chcete platbu zrušit (až do 24 hodin předem), můžete tak učinit zavoláním na číslo zákaznické služby fakturujícího.

U plateb kartou kliknutím na určené tlačítko k dokončení platby nebo jiným autorizováním platby souhlasíte se zaplacením částky uvedené jako celá částka každé platby (dále jenom „celková účtovaná částka“) na základě smlouvy o vydání karty, kterou se řídí karta, jejíž údaje jste poskytli. Všechny autorizace podléhají smlouvám o vaší platební nebo debetní kartě. Platební transakce kartou budou dokončeny až po obdržení úspěšné autorizace celkové účtované částky od poskytovatele vaší karty.

Ve většině případů se na výpisu z karty nebo bankovního účtu zobrazí jedna řádková položka – celková účtovaná částka. Tato částka bude zahrnovat poplatek za službu (pokud je účtován) ve výši, která vám byla sdělena před provedením platby. V některých případech se může jednat o dvě řádkové položky, jednu pro celkovou účtovanou částku a druhou pro poplatek za službu.

Uložení platebních údajů: Pokud se rozhodnete uložit své platební údaje pro budoucí použití, tyto údaje budou použity na vaši žádost k provedení budoucích plateb vašemu fakturujícímu, dokud budou tyto údaje uloženy. Pokud provedeme jakékoli změny těchto podmínek, které ovlivní použití uložených údajů, nové podmínky zveřejníme na našich webových stránkách nebo vám je pošleme e-mailem.

Rozhodčí řízení: Následující ustanovení týkající se rozhodčího řízení se vztahují pouze na nároky mezi společností Paymentus a jednotlivci ze Spojených států amerických.

Jakýkoli spor mezi námi a jednotlivcem (za tímto účelem se jedná o lidskou osobu), který vznikne v souvislosti s používáním našich služeb nebo s platbou fakturujícímu nebo jinému našemu zákazníkovi (dále jenom „spor“) bude vyřešen závazným rozhodčím řízením organizace National Arbitration and Mediation (dále jenom „NAM“) na základě jejích pravidel a postupů pro komplexní řešení sporů (dále jenom „pravidla“). Žádný spor nemůže být veden jako skupinová žaloba nebo na jiném reprezentativním základě a žádná strana se nebude snažit koordinovat nebo konsolidovat jakékoli rozhodčí řízení s jakýmkoli jiným řízením. Rozhodce se bude řídit platným právem a nemá žádnou pravomoc se od něj odchýlit. Pokud to zákon nezakazuje, rozhodce rozhodne, co bude předmětem rozhodčího řízení. Tato dohoda se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení, 9 U.S.C. § 1 a násl. a jakékoli nápravy budou konečné a závazné a mohou představovat rozsudek kteréhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. V případě, že NAM nechce nebo nemůže být rozhodčím, strany nebo soud vybere jiného rozhodčího v souladu s federálním zákonem o rozhodčím řízení. Kopie těchto pravidel je k dispozici po zaslání žádosti na adresu organizace NAM 990 Stewart Ave., 1. Fl., Garden City, NY, 11530 nebo na jejích webových stránkách www.namadr.com. Pokud bude některá část tohoto odstavce shledána neplatnou, ostatní části odstavce zůstanou v platnosti.

Omezení odpovědnosti: Souhlasíte s tím, že pokud zákon nestanoví jinak, naše odpovědnost za zpoždění, nedodání, nedoplacení nebo nezaplacení se omezuje na poplatek placený společnosti Paymentus za zpracování vaší transakce. Společnost Paymentus v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo represivní škody. Dále souhlasíte s tím, že společnost Paymentus nenese odpovědnost za jakékoli škody za nezpracování transakce od zakázaných třetích stran.

Zakázané použití: Společnost Paymentus nepřijímá platby od plátců třetích stran. Technologickou platformu společnosti Paymentus mohou používat pouze zákazníci fakturujících společnosti Paymentus. Komerčním plátcům třetích stran a/nebo agregátorům plateb je výslovně zakázáno odesílat platby prostřednictvím technologické platformy společnosti Paymentus nebo jinak používat technologickou platformu společnosti Paymentus, ať už přes webové rozhraní, rozhraní IVR nebo CSR. Používáním technologické platformy společnosti Paymentus potvrzujete že (jako „plátce“) (i) jste zákazníkem fakturujícího společnosti Paymentus; (ii) platíte danou fakturu pod vaším vlastním jménem nebo jako zaměstnanec či příbuzný plátce; a (iii) nepoužíváte technologickou platformu společnosti Paymentus a/nebo elektronické fakturační a platební služby jménem plátce na základě pohledávky dlužníka vůči agentuře nebo jiné třetí strany nebo pro komerční zisk. Souhlasíte s tím, že jakékoli porušení těchto záruk představuje podstatné porušení této smlouvy. Společnost Paymentus si vyhrazuje právo zrušit veškeré platby provedené agenturami třetích stran a vy souhlasíte s: (i) odškodněním společnosti Paymentus za bankovní poplatky, poplatky obchodníka a všechny další náklady a poplatky, včetně interních nákladů společnosti Paymentus vzniklé při zjištění a zpracování platební transakce v rozporu s těmito podmínkami a (ii) odškodněním společnosti Paymentus za všechny další škody, náklady, poplatky, výdaje a poplatky za právní zastoupení vyplývající z vašeho porušení této smlouvy.

Dodržování zákonů: Pokaždé, když provedete platbu, prohlašujete a zaručujete, že vaše používání technologické platformy společnosti Paymentus neporušuje žádný zákon nebo nařízení týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti nebo jiné nezákonné činnosti. Technologická platforma společnosti Paymentus — včetně, ale nejen webových stránek, systémů IVR a rozhraní CSR — patří společnosti Paymentus. Veškeré duševní vlastnictví na těchto platformách je majetkem společnosti Paymentus. Dále souhlasíte s tím, že platformu budete používat výhradně k úhradě vašeho dluhu a že z jakéhokoli důvodu nebudete používat a ani na platformu technologie společnosti Paymentus nahrávat žádný automatizovaný program, paradigma automatizovaných plateb nebo zařízení, jako je robot, spider nebo scraper za účelem, včetně jiného, placení účtů, kopírování platformy nebo jiného získávání informací o platformě.

Rozhodné právo: S výjimkou rozsahu omezeného nebo požadovaného federálním zákonem se výklad těchto podmínek a veškerých nároků nebo sporů mezi vámi a společností Paymentus bude řídit zákony státu Delaware, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů.

Změny podmínek: Tyto podmínky můžeme příležitostně upravit z různých důvodů, mimo jiné tak, aby odrážely změny našich služeb, změny zákona nebo jiné obchodní důvody. Změny nebo revidované podmínky zveřejníme zde. Tuto stránku byste měli pravidelně navštěvovat. Ve většině případů se změny projeví až po deseti (10) dnech od jejich zveřejnění. Mezi výjimky patří přidání nových služeb nebo funkcí či změny provedené z právních důvodů, které budou účinné okamžitě. Pokud nesouhlasíte s novými nebo upravenými podmínkami, měli byste naši službu přestat používat.

Následující dodatečné podmínky se vztahují na používání našeho zákaznického portálu nebo telefonických středisek zákaznických služeb k plánování nebo provádění plateb

Poskytnutím požadovaných údajů nás opravňujete jménem vašeho fakturujícího vydávat elektronické debety (dále jenom „e-šeky“) vaší bance nebo účtovat poplatky z vaší debetní nebo kreditní karty (v závislosti na informacích, které nám poskytnete) buď pro jednorázovou platbu, nebo podle harmonogramu, se kterým souhlasíte při sestavování časového plánu plateb. To nám dává právo předložit šek vaší bance nebo účtovat z vaší debetní či kreditní karty (každé jednotlivě dále jenom „převod“) sumu pro zaplacení vaší faktury a jakéhokoli poplatku za službu (pokud se účtuje) na základě vašich pokynů pro jednorázovou platbu nebo na základě vašeho plánu. Je vaší odpovědností mít na svém účtu k dispozici dostatek finančních prostředků, když předložíme e-šek vaší finanční instituci nebo sumu účtujeme z vaší debetní karty.

Naši službu můžete použít k zaplacení dluhu fakturujícímu ze svého běžného nebo spořicího účtu nebo jeho zúčtování na vaši kreditní nebo debetní kartu v částkách a dnech na základě harmonogramu, o který požádáte. Pokud je to možné, maximální platba, kterou můžete provést, bude zveřejněna při autorizaci nebo naplánování platby. Každá platba bude zahrnovat poplatek za službu (pokud se účtuje) ve výši, která vám byla sdělena před odesláním jednorázové autorizace platby nebo časového harmonogramu plateb. Jakýkoli poplatek za službu může být na výpisu z vaší banky nebo karty uveden jako samostatná platba. Pokud jakýkoli den platby připadne na víkend nebo svátek, platba může být provedena následující pracovní den. Toto povolení zůstane v platnosti, dokud jej nezrušíte stejným způsobem, kterým autorizujete jednorázovou platbu nebo nevytvoříte plán zavoláním na číslo zákaznického servisu nebo jakýmkoli způsobem, který vám pro tento účel poskytneme. U plánované platby musí být žádost o zrušení doručena nejméně 3 pracovní dny před dalším plánovaným datem platby. U jednorázové platby s určeným datem musí být žádost o zrušení doručena nejméně 24 hodin před plánovaným datem platby. Pokud však po zrušení autorizace odešlete žádost o platbu, bude se mít za to, že jste tuto autorizaci obnovili. „Pracovní den“ znamená den od pondělí do pátku, kromě svátků.

Další podmínky, které se vztahují pouze na e-šeky nebo převody debetních karet jednotlivci ze Spojených států amerických z účtů používaných primárně pro osobní, rodinné nebo domácí účely

Pokud nastavíte plánované platby, obdržíte od nás nebo od vašeho fakturujícího písemné oznámení 10 dní předem v případě, že se částka převodu liší od předchozího převodu. Toto oznámení může být vaše měsíční faktura nebo samostatné oznámení a bude zahrnovat částku a datum následujícího převodu, který, pokud není uvedeno jinak, bude dnem splatnosti faktury.

Pokud svému fakturujícímu nařídíte, aby zastavil platbu 3 nebo více pracovních dnů před naplánovaným převodem a váš fakturant tak neučiní, můžete vymáhat náhradu škody, která vám byla způsobena.

Pokud nedokončíme převod z vašeho účtu včas nebo ve správné výši podle naší dohody s vámi, budeme zodpovědní za vaše škody, které vám tímto způsobíme. Existují však určité výjimky. Nebudeme odpovědní, například:

(1) pokud bez naší viny nemáte na svém účtu dostatek prostředků k provedení převodu,

(2) pokud by převod překročil limit vaší kreditní karty,

(3) pokud prostředky, které používáte pro přístup k naší službě, nepracovaly správně a o daném faktu jste věděli při zahájení přenosu nebo k této chybě došlo na základě vašeho plánu,

(4) pokud okolnosti mimo naši kontrolu (například požár nebo povodeň) brání transferu, navzdory přiměřeným opatřením, která jsme přijali,

(5) ve vaší dohodě s fakturujícím mohou být uvedeny další výjimky.

Důvěrnost je pro nás velmi důležitá. Informace o převodech, které provedete nebo autorizujete, poskytneme vašemu fakturujícímu. Kromě toho poskytneme informace třetím stranám:

(i) pokud je to nutné pro dokončení převodů, nebo

(ii) za účelem ověření existence a stavu vašeho účtu pro třetí stranu, jako je úvěrová kancelář nebo obchodník, nebo

(iii) za účelem dodržování nařízení vládních agentur nebo soudních příkazů, nebo

(iv) jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů nebo zásadách ochrany osobních údajů vašeho fakturujícího; nebo

(v) pokud nám k tomu dáte písemný souhlas.

Váš fakturující provádí funkce péče o zákazníky související s vašimi účty u fakturujícího. Pokud se domníváte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména a hesla k zákaznickému portálu, zavolejte na číslo zákaznických služeb a heslo okamžitě změňte. Pokud zcizení sdělíte fakturujícímu do 4 pracovních dnů od doby, kdy se dozvíte o ztrátě nebo krádeži, můžete přijít o maximálně 50$, pokud někdo použije vaše přihlašovací údaje k autorizaci převodu bez vašeho svolení. Pokud však svému fakturujícímu NIC neřeknete do 4 pracovních dnů od doby, kdy se dozvíte o ztrátě nebo krádeži a my dokážeme, že jsme někomu mohli zabránit v autorizaci převodu bez vašeho svolení, pokud byste to svému fakturujícímu sdělili, můžete přijít až o 500$.

Pokud jsou na vašem bankovním výpisu uvedeny převody, které jste neprovedli nebo neschválili, okamžitě to sdělte svému fakturujícímu. Pokud to svému fakturujícímu nesdělíte do 90 dnů od zaslání výpisu e-mailem, možná vám nebudou vráceny žádné peníze, o které jste po 90 dnech přišli, pokud dokážeme, že jsme někomu mohli zabránit v převzetí peněz, pokud byste to oznámili včas. Pokud vám dobrý důvod (například dlouhá cesta nebo pobyt v nemocnici) nedovolil sdělit to fakturujícímu, dané časové období se prodlouží.

VŠECHNY OTÁZKY O TRANSAKCÍCH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT SMĚROVÁNY NA VAŠEHO FAKTURUJÍCÍHO, NE NA BANKU NEBO JINOU FINANČNÍ INSTITUCI, KDE MÁTE ÚČET. Jsme zodpovědní za službu platby faktur a ve spolupráci s vaším fakturujícím za řešení případných chyb v transakcích provedených v souvislosti s převody.

Zavolejte na číslo zákaznických služeb vašeho fakturujícího nebo napište svému fakturujícímu na adresu, kterou vám poskytne, pokud si myslíte, že jakékoli informace o platbě faktury prostřednictvím naší služby, které se objeví ve vašem bankovním výpisu, informace o účtu fakturujícího, informace dostupné prostřednictvím našeho systému nebo potvrzení je chybné nebo pokud potřebujete více informací o platbě faktury prostřednictvím našeho systému. Váš fakturující vás musí kontaktovat nejpozději 90 dnů po obdržení PRVNÍHO bankovního výpisu, na kterém se problém nebo chyba objevila.

(1) Sdělte svému fakturujícímu své jméno a číslo účtu (pokud je to relevantní).

(2) Popište chybu nebo převod, o kterém máte pochybnosti, a co nejjasněji vysvětlete, proč se domníváte, že se jedná o chybu nebo proč potřebujete více informací.

(3) Sdělte svému fakturujícímu částku možné chyby v dolarech.

Pokud to sdělíte svému fakturujícímu ústně, může požadovat, abyste mu do 10 pracovních dnů písemně zaslali stížnost nebo dotaz.

Váš fakturující ve spolupráci s námi určí, zda k chybě došlo do 10 pracovních dnů poté, co se stížnost obdrží a případnou chybu neprodleně opraví. Pokud však my nebo váš fakturující potřebujeme více času, může nám vyšetření vaší stížnosti nebo otázky trvat až 45 dní. Pokud se rozhodneme to udělat, připíšeme vám na účet do 10 pracovních dnů částku, o které si myslíte, že je omylem, takže budete mít peníze k dispozici po dobu, kterou nám zabere dokončení našeho vyšetřování. Pokud vás my nebo váš fakturující požádáme, abyste písemně podali stížnost nebo dotaz a neobdržíme jej do 10 pracovních dnů, nemůžeme vám na účet tyto prostředky připsat.

Výsledek vyšetřování vám sdělíme do 3 pracovních dnů po dokončení našeho šetření. Pokud se rozhodneme, že nedošlo k žádné chybě, pošleme vám my nebo váš fakturující písemné vysvětlení. Můžete požádat o kopie dokumentů, které byly použity při vyšetřování.

Nebudeme vám zasílat pravidelné výpisy se seznamem plateb, které provedete pomocí naší služby, svou platební historii si však můžete prohlédnout na zákaznickém portálu. Transakce se objeví na výpisu vydaném vaší bankou nebo jinou finanční institucí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se jakékoli z těchto transakcí, zavolejte svému fakturujícímu na číslo zákaznických služeb.

Oznámení o elektronickém podpisu a souhlasu

Toto oznámení o elektronickém podpisu a souhlasu s elektronickým podpisem (dále jenom „oznámení“) se vztahuje na veškerou naši komunikaci. Veškerá elektronická komunikace, kterou od nás obdržíte, se bude považovat za „písemnou“. Registrací platební metody u nás nebo použitím platformy společnosti Paymentus k plánování plateb souhlasíte s tímto oznámením a potvrzujete, že máte přístup k hardwaru a softwaru splňujícímu níže uvedené požadavky. Pokud nesouhlasíte s některou z podmínek tohoto oznámení, platební metodu neregistrujte ani neplánujte platby.

ZAHRNUTÉ KOMUNIKACE

Komunikace mohou zahrnovat mimo jiné veškerá zveřejnění a sdělení, která vám poskytujeme ohledně našich služeb, jako jsou: (i) podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů nebo upozornění a jakékoli změny; (ii) potvrzení transakce; (iii) faktury a další sdělení poskytnuté vaším fakturujícím; a (iv) komunikace se zákaznickými službami (dále jenom „komunikace“).

ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ KOMUNIKACÍ

Můžeme vám poskytovat komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jejich zpřístupněním na webových stránkách, mobilních webových stránkách, kioscích a dalších zařízeních, ke kterým máte přístup při používání našich služeb (a to i prostřednictvím „hypertextových odkazů“ poskytovaných online, e-mailem nebo v textové zprávě). Komunikace vám můžeme poskytnout ve formátu PDF nebo v jiných formátech a bude možné je zobrazit pomocí snadno dostupného softwaru prohlížeče.

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Chcete-li získat přístup a uložit si veškerou elektronickou komunikaci, kterou vám poskytneme, musíte mít:

JAK ODVOLAT VÁŠ SOUHLAS

Svůj souhlas s podmínkami tohoto oznámení můžete odvolat bez jakýchkoli nákladů, a to písemnou formou na adrese: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Pokud svůj souhlas odvoláte, zrušíte všechny naplánované automatické platby.

DOSTUPNOST FYZICKÝCH ZÁZNAMŮ

Společnost Paymentus vám neposkytne fyzické kopie komunikace. U vašeho fakturujícího mohou být k dispozici fyzické kopie určitých dokumentů. Další informace získáte od svého fakturujícího. Můžete požádat o fyzickou kopii jakékoli komunikace a my vám ji poskytneme (můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek), pokud je fyzická kopie k dispozici. Chcete-li požádat o fyzickou kopii, napište nám na adresu: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Uveďte svou úplnou poštovní adresu a přesně upřesněte, kterou komunikaci požadujete.

AKTUALIZACE VAŠICH KONTAKTNÍCH INFORMACÍ

Jste odpovědní za aktuálnost vaší e-mailové adresy, abychom vám mohli poskytovat komunikaci elektronicky. Berete na vědomí, že pokud vám pošleme sdělení, ale nedostanete ho, protože vaše primární e-mailová adresa v souboru je nesprávná, zastaralá, blokovaná vaším poskytovatelem služeb nebo je komunikace zachycena vaším spamovým filtrem nebo jinými nástroji pro třídění nebo prověřování, nebo jinak nejste schopni přijímat elektronická sdělení, bude se mít za to, že jsme vám sdělení poskytli. Pro aktualizaci e-mailové adresy použijte část „Můj profil“ na zákaznickém portálu.

UKONČENÍ/ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení přestat poskytovat sdělení elektronicky nebo ukončit či změnit podmínky, za kterých vám komunikace poskytujeme. Poskytneme vám oznámení o ukončení nebo změně, jak to vyžaduje zákon.

Datum poslední revize: Květen 2019