Villkor för betalningsgodkännande &
Meddelande om e-signatur och samtycke


Välkommen till den säkra fakturabetaltjänsten som tillhandahålls av Paymentus Corporation (”Paymentus”, ”vi” eller ”oss”). Vi är en auktoriserad leverantör för företaget (”parten som fakturerar”) som du kommer att betala. Om du använder den här tjänsten för att göra denna och eventuella framtida betalningar godkänner du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant. Du bör behålla en elektronisk eller tryckt kopia av dessa villkor.

Återbetalningspolicy: Under normala omständigheter sker inga återbetalningar för betalningar.

Sekretesspolicy: Dina uppgifter är säkra och kommer att användas i syfte att behandla betalningstransaktioner och enligt vad som anges i vår sekretesspolicy.

Ytterligare betalningsalternativ: Du förstår att parten som fakturerar dig har tillhandahållit andra sätt att betala din faktura, t.ex. via post, eller i vissa fall personligen, som kan vara billigare än vår tjänst och att användningen av vår tjänst är frivillig och erbjuds som en bekvämlighet för dig.

Inga inkassoaktiviteter från Paymentus: Du intygar att din betalning inte sker som svar på inkassoaktiviteter som påbörjats av Paymentus och att Paymentus inte har agerat som leverantör, säljare, handlare eller uthyrare avseende några varor eller tjänster du erhållit från parten som fakturerar dig. Om du anser att vi har genomfört inkassoverksamheter gällande ditt konto samtycker du till att avbryta din betalningstransaktion med oss omedelbart.

SMS och förinspelade meddelanden: Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att Paymentus och parten som fakturerar dig kan ringa eller skicka SMS till dig, inklusive men inte begränsat till, alla nummer du uppger till Paymentus eller parten som fakturerar dig, i vilket syfte som helst, inklusive för att tillhandahålla information om ditt konto med och tjänster som tillhandahålls av parten som fakturerar dig. Du samtycker till att Paymentus eller parten som fakturerar dig kan ringa dessa samtal eller skicka SMS med hjälp av bland annat ett automatiskt telefonuppringningssystem eller en konstgjord eller förinspelad röst. Meddelande- och dataavgifter kan gälla. Du samtycker till att om du återkallar ditt samtycke till dessa meddelanden måste du meddela parten som fakturerar dig på det nummer som parten som fakturerar dig tillhandahåller för kundtjänst (”kundtjänstnummer”) för specifika instruktioner beroende på din situation. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte kunna använda vissa betalningskanaler eller tjänster.

Godkännande: För ACH-betalningar, genom att klicka på den angivna knappen för att slutföra en betalning, eller på annat sätt godkänna en betalning, godkänner du att Paymentus påbörjar en engångs ACH-debitering till det angivna bankkontot till beloppet du anger i ”Betalningsbelopp” (debiteras direkt av faktureringsföretaget). Om en ”serviceavgift” visas godkänner du även en engångs ACH-debitering till det beloppet som debiteras av Paymentus för användning av dess tekniska plattform. Du förstår att eftersom detta är en elektronisk transaktion kan dessa medel tas ut från ditt bankkonto så tidigt som idag såvida du inte har angett ett senare datum.

Om du har angett ett senare datum för din ACH-betalning och vill avbryta din betalning (upp till 24 timmar före) kan du göra det genom att ringa parten som fakturerar dig på kundtjänstnumret.

För kortbetalningar, genom att klicka på den angivna knappen för att slutföra en betalning, eller på annat sätt godkänna en betalning, samtycker du till att betala beloppet som anges som hela beloppet för vardera betalningen (”totalt debiterat belopp”) enligt kortutgivaravtalet som reglerar kort vars uppgifter du har angett. Alla godkännanden är föremål för avtalen som styr ditt kredit- eller bankkort. Betalningstransaktioner med kort kommer endast att genomföras efter att vi har fått godkännande från din kortutfärdare för det totala beloppet.

I de flesta fall ser du en radpost på ditt kort- eller kontoutdrag - totalt debiterat belopp. Beloppet inkluderar serviceavgiften (om en debiteras) till det belopp som har uppgetts till dig innan du gör betalningen. I vissa fall kan du se två radposter, den ena för betalningsbeloppet och den andra för serviceavgiften.

Spara betaluppgifterna: Om du väljer att spara dina betaluppgifter för framtida användning kommer de att användas på din begäran för att göra framtida betalningar till parten som fakturerar dig så länge uppgifterna behålls. Om vi ändrar dessa villkor som påverkar användningen av de sparade uppgifterna kommer vi att lägga upp de nya villkoren på vår webbplats eller tillhandahålla dig dem via e-post.

Skiljeförfarande: Följande bestämmelser om skiljeförfaranden gäller endast för fordringar mellan Paymentus och personer i USA.

Alla tvister mellan oss och individer (för detta ändamål, en person) som uppstår på grund av eller relaterat till användningen av våra tjänster eller en betalning till en part som fakturerar eller annan kund hos oss (”tvist”) kommer att lösas genom obligatorisk och bindande skiljedom som administreras av National Arbitration and Mediation (”NAM”) under dess omfattande regler och procedurer för tvistlösning (”regler”). Ingen tvist får drivas i grupp eller på annan representativ basis och ingen av parterna får försöka samordna eller konsolidera skiljeförfaranden med något annat förfarande av någon annan. Skiljemannen ska följa tillämplig materiell lag och har ingen befogenhet att avvika från den lagen. Om inte förbjudet enligt lag avgör skiljemannen vad som är föremål för skiljedom. Detta avtal regleras av amerikanska skiljedomslagen (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. § 1 och följande, och alla utslag ska vara slutgiltiga och bindande och kan prövas som dom i alla domstolar med behörig jurisdiktion. Om NAM är ovillig eller otillgänglig som skiljeman ska parterna eller en domstol välja en annan skiljeman i enlighet med den amerikanska skiljedomslagen (Federal Arbitration Act). En kopia av reglerna finns tillgänglig genom att skriva till NAM på 990 Stewart Ave., 1st Fl., Garden City, NY, 11530 eller på deras webbplats www.namadr.com. Om någon del av detta avsnitt fastställs vara ogiltig kommer resten av avsnittet att gälla.

Ansvarsbegränsning: Du samtycker till att om inget annat föreskrivs enligt lag är vårt ansvar för förseningar, misslyckade leveranser, underbetalningar eller icke-betalningar begränsat till avgiften som betalas till Paymentus för att behandla din transaktion. Under inga omständigheter ska Paymentus bli ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller straffskador. Du samtycker vidare till att Paymentus inte ska hållas ansvarigt för några skador överhuvudtaget för dess underlåtenhet att behandla transaktioner från förbjudna tredje parter.

Förbjuden användning: Paymentus tar inte emot betalningar från tredjepartsbetalare. Paymentus tekniska plattform får endast användas av kunder till Paymentus-parter som fakturerar. Tredje parts kommersiella betalare och/eller betalningsbehandlare är uttryckligen förbjudna att skicka in betalningar via Paymentus tekniska plattform eller på annat sätt använda Paymentus tekniska plattform, oavsett om de är webbaserade, IVR eller CSR-gränssnitt. Genom att använda Paymentus tekniska plattform intygar och garanterar du att du (”betalaren”) är (i) kund hos en Paymentus-part som fakturerar; (ii) betalar en faktura för egen räkning eller som anställd eller släkting till en betalare; och (iii) inte använder Paymentus tekniska plattform och/eller de elektroniska fakturerings- och betaltjänsterna för en betalares räkning under krav från en representant eller annan tredjepartsrelation eller i kommersiellt vinstsyfte. Du samtycker till att brott mot dessa garantier utgör ett väsentligt brott mot detta avtal. Paymentus förbehåller sig rätten att återföra alla betalningar som görs från tredjepartsrepresentanter och du samtycker till att: (i) ersätta Paymentus för förmedlingsavgifter, handelsavgifter samt alla andra kostnader och avgifter, inklusive Paymentus interna kostnader för undersökning och sammanställning av avgifter till dig som uppkommit vid behandling av en betalningstransaktion som strider mot dessa villkor, och (ii) gottgöra Paymentus för alla andra skador, kostnader, avgifter, utgifter och advokatarvoden som uppstår på grund av ditt brott mot detta avtal.

Efterlevnad av lag: Varje gång du gör en betalning intygar och garanterar du att din användning av Paymentus tekniska plattform inte bryter mot någon lag, stadga eller föreskrift som involverar penningtvätt eller någon annan olaglig aktivitet. Paymentus tekniska plattform – inklusive, men inte begränsat till, webbplatser, IVR-system och CSR-gränssnitt – tillhör Paymentus. All immateriell egendom som ingår i dessa plattformar ägs av Paymentus. Du samtycker vidare till att du kommer att använda plattformen enbart för betalning av en skuld och inte kommer att använda eller införa till Paymentus tekniska plattform något automatiserat program, automatiserad betalningsparadigm eller enhet som en robot, spindel eller skrapa av någon anledning inklusive, utan begränsning i syfte att betala fakturor, kopiera plattformen eller på annat sätt erhålla information om plattformen.

Tillämplig lag: Förutom i den utsträckning de är begränsade eller krävs enligt federal lag kommer lagarna i delstaten Delaware, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter, att styra tolkningen av dessa villkor och alla anspråk eller tvister mellan dig och Paymentus.

Ändringar i villkoren: Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan av olika skäl, inklusive för att återspegla ändringar i våra tjänster, lagändringar eller av andra affärsskäl. Vi kommer att publicera ändringar eller reviderade villkor här och du bör regelbundet hänvisa till denna sida. I de flesta fall kommer ändringarna inte att träda ikraft förrän minst tio (10) dagar efter det att de har publicerats. Undantag inkluderar när nya tjänster eller funktioner läggs till eller ändringar som görs av juridiska skäl och träder ikraft omedelbart. Du ska sluta använda vår tjänst om du inte godkänner våra nya eller ändrade villkor.

Följande ytterligare villkor gäller om du använder vår kundportal eller kundtjänst för att schemalägga eller göra betalningar

Genom att tillhandahålla oss de begärda uppgifterna och skicka dem till oss bemyndigar du oss på vägnarna för parten som fakturerar dig att utfärda elektroniska debiteringar (”e-checkar”) till din bank eller att debitera ditt betalkort eller kreditkort (beroende på vilka uppgifter du har tillhandahållit oss) antingen för en engångsbetalning eller enligt schemat som du godkänner när du skapar ett betalningsschema. Detta ger oss rätten att skicka in en check till din bank eller att debitera ditt betalkort eller kreditkort (vardera en ”överföring”) för din fakturabetalning och för eventuella serviceavgifter (om sådana debiteras) som du har instruerat oss om för en engångsbetalning eller enligt betalningsschemat. Det är ditt ansvar att ha tillgängliga medel på ditt konto när en e-check skickas in till ditt finansinstitut eller när ditt betalkort debiteras.

Du kan använda vår tjänst för att betala parten som fakturerar dig från ditt check- eller sparkonto eller debitera det till ditt kredit- eller bankkort i beloppen och på dagarna eller enligt schema du begär. Om tillämpligt kommer den största möjliga betalningen du kan göra att visas när du godkänner eller schemalägger din betalning. Varje betalning inkluderar en serviceavgift (om sådan debiteras) i det belopp som visas innan du skickar in ditt godkännande för en engångsbetalning eller betalningsplan. Eventuella serviceavgifter kan visas som en separat betalning på ditt bank- eller kortutdrag. Om ett betalningsdatum sker under en helg eller helgdag kan betalningen utföras följande arbetsdag. Godkännandet gäller fram tills att du återkallar det med samma metod som du godkänner en engångsbetalning eller skapar betalningsschemat genom att ringa numret till kundtjänst eller på annat sätt som vi tillhandahåller för detta ändamål. För en schemalagd betalning måste avbokningsbegäran tas emot minst tre arbetsdagar före nästa schemalagda betalningsdatum. För en schemalagd engångsbetalning måste avbokningsbegäran tas emot minst 24 timmar före det schemalagda betalningsdatumet. Om du skickar en betalningsbegäran efter att du har avbokat betalningsgodkännandet anses du dock ha återinfört detta godkännande. En ”arbetsdag” är måndag till fredag, förutom helgdagar.

Ytterligare villkor som endast gäller överföringar med e-checkar eller betalkort från personer i USA från konton som främst används för personliga, familje- eller hushållsändamål

Om du har schemalagda betalningar får du 10 dagars varsel från oss eller parten som fakturerar dig om en överföring skiljer sig i beloppet från den tidigare överföringen. Detta meddelande kan vara din månadsfaktura eller ett separat meddelande och kommer att innehålla beloppet och datumet för nästa överföring, som, om inte annat anges, kommer att vara räkningens förfallodag.

Om du begär att parten som fakturerar dig ska stoppa en betalning tre arbetsdagar eller mer innan överföringen planeras, och parten som fakturerar dig inte gör det, kan du få ersättning för skador som du orsakats.

Om vi inte genomför en överföring från ditt konto i rätt tid eller till rätt belopp enligt vårt avtal med dig ansvarar vi för skadorna som du har orsakats. Det finns dock vissa undantag. Vi kommer till exempel inte att hållas ansvariga för:

(1) Om du, utan att det är vårt fel, inte har tillräckligt med medel på ditt konto för att göra överföringen.

(2) Om överföringen skulle övertrassera kreditgränsen på ditt konto.

(3) Om sättet du använder för att få tillgång till vår tjänst inte fungerade ordentligt och att du visste om detta när du påbörjade överföringen eller om den var planerad att ske.

(4) Om omständigheter utanför vår kontroll (som brand eller översvämning) förhindrar överföringen, trots alla rimliga försiktighetsåtgärder vi har vidtagit.

(5) Det kan finnas andra undantag som anges i ditt avtal med parten som fakturerar dig.

Sekretess är mycket viktigt för oss. Vi kommer att avslöja information om överföringarna du gör eller godkänner till parten som fakturerar dig. Dessutom kommer vi att avslöja information till tredje parter:

(i) Om det är nödvändigt för att genomföra överföringar, eller

(ii) För att verifiera ditt kontos existens och tillstånd för en tredje part, till exempel en kreditbyrå eller handlare, eller

(iii) För att följa myndighets- eller domstolsbeslut, eller

(iv) Såsom anges i vår sekretesspolicy eller sekretesspolicyn av parten som fakturerar dig; eller

(v) Om du ger oss ditt skriftliga tillstånd.

Parten som fakturerar dig utför kundvårdsfunktioner relaterade till dina konton hos parten som fakturerar. Om du misstänker att ditt användarnamn och lösenord till kundportalen har tappats bort eller stulits ska du ringa kundtjänstnumret för att ändra ditt lösenord omedelbart. Om du meddelar parten som fakturerar dig inom fyra arbetsdagar efter att du fått veta om förlusten eller stölden kommer du inte förlora mer än 50 USD om någon har använt dina uppgifter för att godkänna en överföring utan ditt tillstånd. Om du INTE meddelar parten som fakturerar dig inom fyra arbetsdagar efter att du fått veta om förlusten eller stölden, och vi kan bevisa att vi kunde ha hindrat någon från att godkänna en överföring utan din tillåtelse om du hade meddelat parten som fakturerar dig, kan du förlora upp till 500 USD.

Om ditt kontoutdrag visar överföringar som du inte har gjort eller godkänt ska du meddela parten som fakturerar dig omedelbart. Om du inte meddelar parten som fakturerar dig inom 90 dagar efter att kontoutdraget skickades till dig kanske du inte får tillbaka några pengar som du förlorat efter de 90 dagarna om vi kan bevisa att vi kunde ha hindrat någon från att använda pengarna om du hade meddelat parten som fakturerar dig i tid. Om du har en god anledning (såsom en lång resa eller sjukhusvistelse) som hindrade dig från att meddela parten som fakturerar dig kommer tidsperioderna att förlängas.

ALLA FRÅGOR OM TRANSAKTIONER SOM GÖRS MED VÅR TJÄNST MÅSTE RIKTAS TILL PARTEN SOM FAKTURERAR DIG OCH INTE TILL BANKEN ELLER ANDRA FINANSIELLA INSTITUTIONER DÄR DU HAR DITT KONTO. Vi ansvarar för fakturabetaltjänsten och samarbetar med parten som fakturerar dig för att lösa eventuella fel i transaktioner som gjorts med avseende på överföringar.

Kontakta parten som fakturerar dig på kundtjänstnumret eller skriv till parten som fakturerar dig på adressen som denne tillhandahåller dig så fort du kan om du anser att vissa uppgifter är fel i en fakturabetalning med vår tjänst som visas i ditt kontoutdrag, kontoinformationen för parten som fakturerar dig, information som finns tillgänglig på vårt system eller om kvittot är fel eller om du behöver mer information om en fakturabetalning via vårt system. Parten som fakturerar dig måste höra ifrån dig senast 90 dagar efter att du fått det FÖRSTA kontoutdraget där problemet eller felet uppstod.

(1) Uppge ditt namn och kontonummer (om något) till parten som fakturerar dig.

(2) Beskriv felet eller överföringen du är osäker på och förklara så tydligt som möjligt varför du tror att det har skett ett fel eller varför du behöver mer information.

(3) Uppge för parten som fakturerar dig det misstänkta felet i dollarbeloppet.

Om du meddelar parten som fakturerar dig muntligen kan parten som fakturerar dig kräva att du skickar in ditt klagomål eller din fråga skriftligen inom tio arbetsdagar.

Parten som fakturerar dig kommer att samarbeta med oss för att avgöra om ett fel har uppstått inom tio arbetsdagar efter att parten som fakturerar dig hört ifrån dig och kommer att korrigera eventuella fel omedelbart. Om vi eller parten som fakturerar dig behöver mer tid kan vi dock ta upp till 45 dagar att undersöka ditt klagomål eller fråga. Om vi bestämmer oss för att göra detta kommer vi att kreditera ditt konto inom tio arbetsdagar med beloppet du tycker är felaktigt så att du kan använda pengarna under den tid det tar att slutföra vår utredning. Om vi eller parten som fakturerar dig ber dig att skicka in ditt klagomål eller fråga skriftligen och vi inte får det inom tio arbetsdagar kommer vi inte att kreditera ditt konto.

Vi kommer att meddela dig om resultaten inom tre arbetsdagar efter att vi har avslutat vår undersökning. Om vi anser att det inte uppstått något fel kommer vi eller parten som fakturerar dig att skicka dig en skriftlig förklaring. Du kan be om kopior av dokumenten som användes i utredningen.

Vi kommer inte att skicka dig ett periodiskt utdrag som visar betalningar du gör med vår tjänst men du kan se din betalningshistorik på kundportalen. Transaktionerna visas på kontoutdraget som utfärdas av din bank eller annan finansiell institution. Om du har några frågor om någon av dessa transaktioner kontaktar du parten som fakturerar dig på deras kundtjänstnummer.

Meddelande om e-signatur och samtycke

Detta meddelande om e-signatur och samtycke (”meddelande”) gäller all kommunikation från oss. All elektronisk kommunikation du får från oss kommer att betraktas som ”skriftlig”. Genom att registrera en betalningsmetod hos oss eller använda Paymentus-plattformen för att schemalägga betalningar samtycker du till detta meddelande och bekräftar att du har tillgång till hårdvaran och programvaran som uppfyller kraven nedan. Om du inte samtycker till villkoren i detta meddelande ska du inte registrera någon betalningsmetod eller schemalägga några betalningar.

TÄCKT KOMMUNIKATION

Dessa kan bland annat inkludera alla avslöjanden och meddelanden vi tillhandahåller dig angående våra tjänster, såsom: (i) villkor, sekretesspolicyer eller meddelanden och eventuella ändringar; (ii) transaktionskvitton och bekräftelser; (iii) fakturor och annan kommunikation från parten som fakturerar dig; och (iv) kundtjänstkommunikation (”kommunikation”).

KOMMUNIKATIONSMETODER

Vi kan tillhandahålla dig kommunikation via e-post eller genom att göra dem tillgängliga på webbplatser, mobila webbplatser, kiosker och andra enheter som du har tillgång till när du använder våra tjänster (inklusive via ”hyperlänkar” som tillhandahålls online, via e-post eller via SMS). Kommunikation kan tillhandahållas i PDF- eller andra filformat och kan läsas med lättillgänglig webbläsarprogramvara.

KRAV FÖR HÅRDVARA OCH PROGRAMVARA

För att komma åt och bibehålla all elektronisk kommunikation som kan tillhandahållas måste du ha:

HUR DU ÅTERKALLAR DITT SAMTYCKE

Du kan återkalla ditt samtycke till villkoren i detta meddelande utan kostnad genom att skriva till oss på: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277, USA. Om du återkallar ditt samtycke avbokar du alla schemalagda automatiska betalningar.

TILLGÄNGLIGHET TILL FYSISKA ARKIV

Fysiska kopior på kommunikation kommer inte att tillhandahållas av Paymentus. Fysiska kopior på vissa dokument kan finnas tillgängliga hos parten som fakturerar dig. Kontakta parten som fakturerar dig för mer information. Du kan begära en fysisk kopia på all kommunikation och vi kommer att tillhandahålla dig en fysisk kopia (och kan debitera en rimlig avgift) om en fysisk kopia finns tillgänglig. För att begära en fysisk kopia skriver du till oss på: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277, USA. Ange din fullständiga postadress och ange vilken kommunikation du begär.

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER

Du ansvarar för att hålla din e-postadress uppdaterad så att vi kan tillhandahålla dig kommunikation elektroniskt. Du förstår att om vi skickar ett meddelande till dig men du inte får det eftersom din primära e-postadress i filen är felaktig, föråldrad, blockerad av din tjänsteleverantör eller meddelandet fångas upp av ditt skräppostfilter eller andra sorterings- eller screeningverktyg eller om du på annat sätt inte kan ta emot elektronisk kommunikation anses vi ha tillhandahållit meddelandet till dig. Använd avsnittet ”Min profil” i kundportalen för att hålla din e-postadress uppdaterad.

UPPSÄGNING/ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, sluta tillhandahålla kommunikation elektroniskt, eller att säga upp eller ändra villkoren på vilka vi tillhandahåller kommunikation. Vi kommer att meddela dig om uppsägning eller ändring enligt lag.

Reviderat datum: Maj 2019