Warunki autoryzacji płatności
Powiadomienie o ujawnieniu i zgodzie na podpis elektroniczny


Witamy w serwisie technologii bezpiecznej płatności rachunków świadczonym przez firmę Paymentus Corporation („Paymentus”, „my” lub „nas”). Jesteśmy autoryzowanym dostawcą dla firmy („płatnik”), na rzecz której będziesz dokonywać płatności. Jeśli korzystasz z tej usługi, aby dokonać tej i każdej innej przyszłej płatności, akceptujesz te warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Użytkownik powinien zachować elektroniczną lub drukowaną kopię tych warunków.

Polityka refundacji: W normalnych okolicznościach, nie ma zwrotów płatności.

Polityka prywatności: Twoje informacje są bezpieczne i będą wykorzystywane do celów przetwarzania transakcji płatniczych oraz zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Inne opcje płatności: Użytkownik rozumie, że jego płatnik udostępnił inne sposoby opłacania rachunków, np. pocztą lub w niektórych przypadkach osobiście, które mogą być mniej kosztowne niż nasza usługa, oraz że korzystanie z naszej usługi jest dobrowolne i oferowane jako udogodnienie dla użytkownika.

Brak działań windykacyjnych ze strony Paymentus: Oświadczasz, że Twoja płatność nie jest odpowiedzią na jakiekolwiek działania windykacyjne rozpoczęte przez Paymentus i że Paymentus nie działał jako sprzedawca, sprzedawca, kupiec lub wynajmujący w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, które otrzymałeś od swojego płatnika. Jeśli uważasz, że prowadzimy działania windykacyjne dotyczące Twojego konta, zgadzasz się natychmiast przerwać transakcję płatniczą za naszym pośrednictwem.

Wiadomości tekstowe i nagrane: Akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na to, aby Paymentus i Twój płatnik mogli do Ciebie dzwonić lub wysyłać wiadomości tekstowe, w tym między innymi na numer podany przez Ciebie firmie Paymentus lub Twojemu płatnikowi, w dowolnym celu, w tym w celu przekazywania informacji dotyczących Twojego konta i usług świadczonych przez Twojego płatnika. Wyrażasz zgodę na to, aby Paymentus lub Twój płatnik mogli wykonywać takie połączenia lub wysyłać wiadomości tekstowe przy użyciu, między innymi, automatycznego systemu wybierania numerów telefonicznych lub sztucznego lub wcześniej nagranego głosu. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i dane. Zgadzasz się, że aby wycofać swoją zgodę na te wiadomości, muszą powiadomić swojego płatnika kontaktując się z nim pod numerem, który zapewnia obsługę klienta („Numer Obsługi Klienta”), aby uzyskać szczegółowe instrukcje w zależności od sytuacji. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych kanałów płatności lub usług.

Autoryzacja: W przypadku płatności ACH, klikając na wyznaczony przycisk w celu zakończenia płatności lub w inny sposób autoryzując płatność, upoważniasz Paymentus do zainicjowania jednorazowego obciążenia ACH wskazanego przez Twojego konta bankowego w wysokości „Kwoty płatności” (pobieranej bezpośrednio przez firmę rozliczeniową). Jeśli wymieniona jest „Opłata za usługę”, autoryzujesz również jednorazowe obciążenie ACH w tej wysokości, pobierane przez firmę Paymentus za korzystanie z jej platformy technologicznej. Rozumiesz, że ponieważ jest to transakcja elektroniczna, środki te mogą zostać pobrane z Twojego konta bankowego już dzisiaj, chyba że określiłeś późniejszą datę.

Jeśli określiłeś późniejszą datę płatności ACH i chcesz ją anulować (do 24 godzin wcześniej), możesz to zrobić dzwoniąc do swojego płatnika pod Numer Obsługi Klienta.

W przypadku płatności kartą, klikając na wyznaczony przycisk w celu zakończenia płatności lub w inny sposób autoryzując płatność, zgadzasz się zapłacić kwotę wskazaną jako pełna kwota każdej płatności („Całkowita obciążona kwota”) zgodnie z umową wystawcy karty, której dane podałeś. Wszystkie autoryzacje podlegają umowom dotyczącym Twojej karty kredytowej lub debetowej. Transakcje płatnicze kartą zostaną zrealizowane dopiero po pomyślnym otrzymaniu autoryzacji od operatora Twojej karty na całkowitą kwotę obciążenia.

W większości przypadków na wyciągu z karty lub banku znajduje się jedna pozycja - Całkowita obciążona kwota. Kwota ta będzie zawierać Opłatę za Usługę (jeśli jest ona pobierana), w wysokości ujawnionej Tobie przed dokonaniem płatności. W niektórych przypadkach możesz zobaczyć dwie pozycje, jedna będzie dotyczyła kwoty płatności, a druga opłaty za usługę.

Zapisywanie informacji o płatnościach: Jeśli zdecydujesz się na zapisanie informacji o płatności do przyszłego użytku, zostaną one wykorzystane na Twoje życzenie do dokonania przyszłych płatności na rzecz Twojego płatnika dopóki informacje te będą przechowywane. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszych warunkach, które mają wpływ na korzystanie z zapisanych informacji, opublikujemy nowe warunki na naszej stronie internetowej lub przekażemy je użytkownikowi pocztą elektroniczną.

Arbitraż:  Poniższe postanowienia dotyczące arbitrażu mają zastosowanie wyłącznie do roszczeń pomiędzy Paymentus a osobami fizycznymi ze Stanów Zjednoczonych.

Wszelkie spory między nami a osobą fizyczną (w tym celu - człowiekiem) wynikające z korzystania z naszych usług lub płatności na rzecz płatnika lub innego naszego klienta („Spór”) lub związane z nimi będą rozstrzygane przez obowiązkowy i wiążący arbitraż zarządzany przez National Arbitration and Mediation („NAM”) zgodnie z jego Kompleksowymi zasadami i procedurami rozstrzygania sporów („Zasady”). Żaden Spór nie może być prowadzony w grupie lub w inny sposób reprezentatywny i żadna ze stron nie będzie dążyć do skoordynowania lub połączenia arbitrażu z jakimkolwiek innym postępowaniem prowadzonym przez inną stronę. Arbiter będzie postępował zgodnie z obowiązującym prawem materialnym i nie jest uprawniony do odstępstw od tego prawa. O ile prawo tego nie zabrania, arbiter decyduje o tym, co jest przedmiotem arbitrażu. Niniejsza umowa podlega Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 i nast., a wszelkie orzeczenia są ostateczne i wiążące oraz mogą zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W przypadku, gdy NAM nie chce lub nie może pełnić funkcji arbitra, strony lub sąd wybiorą innego arbitra zgodnie z Federal Arbitration Act. Kopia Zasad jest dostępna za prośbą na piśmie do NAM pod adresem 990 Stewart Ave., 1st Fl., Garden City, NY, 11530 lub na stronie internetowej www.namadr.com. Jeśli jakakolwiek część niniejszego paragrafu zostanie uznana za nieważną, upomnienie pozostanie w mocy.

Ograniczenie odpowiedzialności: Zgadzasz się, że o ile prawo nie stanowi inaczej, że nasza odpowiedzialność za opóźnienie, brak dostawy, niedopłatę lub brak płatności jest ograniczona do opłaty uiszczonej na rzecz firmy Paymentus w celu sfinalizowania Twojej transakcji. W żadnym wypadku Paymentus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub karne szkody. Ponadto zgadzasz się, że Paymentus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku możliwości przetwarzania transakcji od zabronionych stron trzecich.

Zabronione korzystanie: Paymentus nie przyjmuje płatności od płatników zewnętrznych. Z Platformy Technologicznej Paymentus mogą korzystać wyłącznie klienci płatników Paymentus. Płatnikom komercyjnym będącym osobami trzecimi i/lub agregatorom płatności wyraźnie zabrania się dokonywania płatności za pośrednictwem Platformy Technologicznej Paymentus lub w inny sposób korzystania z Platformy Technologicznej Paymentus, zarówno poprzez interfejs internetowy, IVR, jak i CSR. Korzystając z Platformy Technologicznej Paymentus, oświadczasz i gwarantujesz („Płatnik”), że jesteś (i) klientem płatnika Paymentus; (ii) płacisz rachunek we własnym imieniu lub jako pracownik lub krewny Płatnika; oraz (iii) nie korzystasz z Platformy Technologicznej Paymentus i/lub elektronicznych usług rozliczeniowych i płatniczych w imieniu Płatnika na podstawie roszczenia agencji lub innego stosunku ze stroną trzecią lub w celu osiągnięcia korzyści handlowych. Zgadzasz się, że jakiekolwiek naruszenie tych gwarancji stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy. Paymentus zastrzega sobie prawo do cofnięcia wszelkich płatności dokonanych przez agencje zewnętrzne, a Ty (użytkownik) zobowiązujesz się do: (i) zwolnienia firmy Paymentus z odpowiedzialności z tytułu opłat za wymianę, opłat akceptanta, a także wszelkich innych kosztów i opłat, w tym wewnętrznych kosztów ponoszonych przez firmę Paymentus w celu zbadania i skompilowania opłat przez Ciebie, poniesionych w związku z przetwarzaniem transakcji płatniczej z naruszeniem niniejszych warunków, oraz (ii) zwolnienia firmy Paymentus z odpowiedzialności z tytułu wszelkich innych szkód, kosztów, opłat, wydatków i honorariów adwokackich wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszej umowy.

Zgodność z prawem: Za każdym razem, gdy dokonujesz płatności, oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie przez Ciebie z Platformy Technologicznej Paymentus nie narusza żadnych przepisów prawa, ustaw ani rozporządzeń dotyczących prania brudnych pieniędzy ani żadnych innych nielegalnych działań. Platforma technologiczna Paymentus - w tym, między innymi, strony internetowe, systemy IVR i interfejsy CSR - są własnością Paymentus. Wszelka własność intelektualna zawarta w tych platformach jest własnością firmy Paymentus. Ponadto zgadzasz się, że będziesz korzystać z platformy wyłącznie w celu spłaty zadłużenia i nie będziesz wykorzystywać ani wprowadzać na Platformę Technologiczną Paymentus żadnego zautomatyzowanego programu, zautomatyzowanego paradygmatu płatniczego lub urządzenia takiego jak robot, pająk lub skrobak z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w celu płacenia rachunków, kopiowania platformy lub pozyskiwania informacji o platformie w inny sposób.

Prawo właściwe: Z wyjątkiem zakresu ograniczonego lub wymaganego przez prawo federalne, prawo stanu Delaware, bez względu na zasady kolizji prawa, będzie regulowało interpretację niniejszych warunków i postanowień oraz wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a firmą Paymentus.

Zmiany w regulaminie: Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze warunki z różnych powodów, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych usługach, zmian w prawie lub innych powodów biznesowych. Zmiany lub poprawione warunki będą publikowane w tym miejscu, a użytkownik powinien regularnie sprawdzać tę stronę. W większości przypadków zmiany wchodzą w życie dopiero po upływie co najmniej dziesięciu (10) dni od ich ogłoszenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których dodawane są nowe usługi lub funkcjonalności, lub zmiany wprowadzane ze względów prawnych, które będą obowiązywać natychmiast. Jeśli nie zgadzasz się na nowe lub zmienione warunki, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych usług.

Następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z Portalu Klienta lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta w celu zaplanowania lub dokonania płatności

Dostarczając nam wymaganych informacji i przesyłając je do nas, upoważniasz nas, w imieniu swojego płatnika, do wystawienia elektronicznego obciążenia („eCheck”) na Twój bank lub do obciążenia Twojej karty debetowej lub kredytowej (w zależności od informacji, które nam podałeś) albo za jednorazową płatność, albo zgodnie z harmonogramem, na który wyrażasz zgodę podczas ustalania harmonogramu płatności. Daje nam to prawo do przedstawienia czeku w Twoim banku lub do obciążenia Twojej karty debetowej lub kredytowej (każde z nich to „przelew”) w celu zapłaty rachunku oraz wszelkich opłat za usługę (jeśli taka jest naliczana), zgodnie z Twoimi instrukcjami dotyczącymi jednorazowej płatności lub zgodnie z harmonogramem. Twoim obowiązkiem jest posiadanie środków dostępnych na koncie, kiedy czek elektroniczny jest przedstawiany Twojej instytucji finansowej lub kiedy Twoja karta debetowa jest obciążana.

Możesz skorzystać z naszej usługi, aby zapłacić swojemu płatnikowi z rachunku bieżącego lub oszczędnościowego, lub obciążyć kartę kredytową lub debetową, w kwotach i dniach lub harmonogramie, który sobie zażyczysz. Jeśli ma to zastosowanie, maksymalna kwota płatności, jakiej można dokonać, zostanie ujawniona podczas autoryzacji lub planowania płatności. Każda płatność będzie zawierać opłatę za Usługę (jeśli jest pobierana) w wysokości ujawnionej przed złożeniem przez Ciebie jednorazowej autoryzacji płatności lub harmonogramu płatności. Opłata za usługę może być wykazana jako oddzielna płatność na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty. Jeżeli jakakolwiek data płatności przypada na weekend lub święto, płatność ta może zostać zrealizowana w następnym dniu roboczym. Niniejsza autoryzacja pozostanie w mocy do czasu jej anulowania za pomocą tej samej metody, za pomocą której autoryzujesz jednorazową płatność lub utworzą harmonogram, dzwoniąc pod Numer Obsługi Klienta lub w inny sposób, który podamy w tym celu. W przypadku płatności zaplanowanej, wniosek o anulowanie musi zostać otrzymany co najmniej 3 dni robocze przed następną zaplanowaną datą płatności. W przypadku jednorazowej płatności z datą przyszłą, wniosek o anulowanie musi zostać otrzymany co najmniej 24 godziny przed planowaną datą płatności. Jednakże, jeśli po odwołaniu upoważnienia złożysz wniosek o płatność, będzie się uważać, że ponownie dokonałeś tego upoważnienia. „Dzień roboczy” to dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

Dodatkowe warunki mające zastosowanie wyłącznie do eChecków lub przelewów kartą debetową dokonywanych przez osoby fizyczne ze Stanów Zjednoczonych z kont używanych głównie do celów osobistych, rodzinnych lub domowych

Jeśli ustawisz płatności według harmonogramu, otrzymasz od nas lub od swojego płatnika pisemne powiadomienie z 10-dniowym wyprzedzeniem, jeśli kwota przelewu będzie różnić się od kwoty poprzedniego przelewu. Powiadomienie to może mieć formę miesięcznego rachunku lub oddzielnego zawiadomienia i będzie zawierać kwotę oraz datę następnego przelewu, która, o ile nie określono inaczej, będzie datą wymagalności rachunku.

Jeśli zlecisz swojemu płatnikowi wstrzymanie płatności na 3 lub więcej dni robocze przed planowanym przelewem, a on tego nie zrobi, możesz odzyskać należne odszkodowanie.

Jeśli nie wykonamy przelewu z Twojego konta na czas lub w odpowiedniej kwocie zgodnie z naszą umową z Tobą, będziemy odpowiedzialni za Twoje szkody powstałe z tego powodu. Istnieją jednak pewne wyjątki. Nie ponosimy odpowiedzialności, na przykład:

(1) Jeżeli, nie z naszej winy, nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie, aby dokonać przelewu.

(2) Jeżeli przelew przekroczyłby limit kredytowy w ramach linii kredytowej.

(3) Jeśli środki, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych usług, nie działały prawidłowo i wiedziałeś o awarii w momencie rozpoczęcia transferu lub było to zaplanowane.

(4) Jeżeli okoliczności pozostające poza naszą kontrolą (takie jak pożar lub powódź) uniemożliwiają przekazanie danych, pomimo podjęcia przez nas uzasadnionych środków ostrożności.

(5) Mogą istnieć inne wyjątki określone w umowie z Twoim płatnikiem.

Poufność jest dla nas bardzo ważna. Ujawnimy informacje na temat przelewów dokonanych lub autoryzowanych przez Ciebie na rzecz Twojego płatnika. Ponadto będziemy ujawniać informacje stronom trzecim:

(i) gdy jest to konieczne do zakończenia przekazywania danych; lub

(ii) w celu sprawdzenia istnienia i stanu konta użytkownika dla strony trzeciej, takiej jak biuro kredytowe lub sprzedawca, lub

(iii) w celu zastosowania się do nakazów agencji rządowych lub sądów; lub

(iv) zgodnie z naszą Polityką prywatności lub polityką prywatności Twojego płatnika; lub

(v) jeśli udzielisz nam pisemnej zgody.

Twój płatnik wykonuje funkcje obsługi klienta związane z Twoimi kontami z płatnikiem. Jeśli uważasz, że Twoja nazwa użytkownika i hasło do Portalu Klienta zostały zgubione lub skradzione, prosimy zadzwonić pod Numer Obsługi Klienta i natychmiast zmienić hasło. Jeśli poinformujesz swojego płatnika w ciągu 4 dni roboczych po tym, jak dowiesz się o zagubieniu lub kradzieży, możesz stracić nie więcej niż 50 USD, jeśli ktoś użył Twoich danych uwierzytelniających do autoryzacji przelewu bez Twojej zgody. Jeśli NIE poinformujesz swojego płatnika w ciągu 4 dni roboczych od dowiedzenia się o zagubieniu lub kradzieży, a my udowodnimy, że mogliśmy powstrzymać kogoś przed autoryzacją przelewu bez Twojej zgody, gdybyś poinformował swojego płatnika, możesz stracić nawet 500 USD.

Ponadto, jeśli na wyciągu bankowym widnieją przelewy, których nie dokonałeś lub nie autoryzowałeś, prosimy natychmiast poinformować o tym swojego płatnika. Jeśli nie poinformujesz o tym fakcie swojego płatnika w ciągu 90 dni od wysłania wyciągu, możesz nie odzyskać pieniędzy utraconych po upływie 90 dni, jeśli udowodnimy, że moglibyśmy powstrzymać kogoś przed zabraniem pieniędzy, gdybyś poinformował swojego płatnika na czas. Jeśli z ważnego powodu (np. długa podróż lub pobyt w szpitalu) nie poinformowałeś o tym fakcie swojego płatnika, okresy te zostaną przedłużone.

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI DOKONANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO SERWISU NALEŻY KIEROWAĆ DO SWOJEGO PŁATNIKA, A NIE DO BANKU LUB INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, W KTÓREJ POSIADASZ KONTO. Jesteśmy odpowiedzialni za usługę płatności rachunków oraz, we współpracy z Twoim płatnikiem, za rozwiązywanie wszelkich błędów w transakcjach dokonywanych w odniesieniu do przelewów.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek informacja o płatności rachunku za pośrednictwem naszego serwisu, która pojawia się na wyciągu bankowym, w informacji o rachunku bankowym, informacji dostępnej za pośrednictwem naszego systemu lub na pokwitowaniu, jest błędna lub jeśli potrzebujesz więcej informacji o płatności rachunku za pośrednictwem naszego systemu, prosimy zadzwonić pod Numer Obsługi Klienta lub napisać do swojego płatnika na adres podany przez niego tak szybko, jak to możliwe. Twój płatnik musi się z Tobą skontaktować nie później niż 90 dni po otrzymaniu PIERWSZEGO wyciągu bankowego, na którym pojawił się problem lub błąd.

(1) Należy podać swojemu płatnikowi swoje imię i nazwisko oraz numer konta (jeśli istnieje).

(2) Opisać błąd lub przelew, co do którego nie masz pewności, i wyjaśnić jak najdokładniej, dlaczego uważasz, że jest to błąd lub dlaczego potrzebujesz więcej informacji.

(3) Poinformować swojego płatnika o kwocie w dolarach, w jakiej wystąpił podejrzewany błąd.

Jeśli poinformujesz swojego płatnika ustnie, może on wymagać, abyś wysłali mu swoją skargę lub pytanie na piśmie w ciągu 10 dni roboczych.

Twój płatnik będzie współpracował z nami w celu ustalenia, czy wystąpił błąd w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania informacji od niego i niezwłocznie skoryguje każdy błąd. Jeśli jednak my lub Twój płatnik potrzebujemy więcej czasu, możemy poświęcić do 45 dni na rozpatrzenie Twojej skargi lub pytania. Jeśli zdecydujemy się to zrobić, w ciągu 10 dni roboczych zasilimy Twoje konto kwotą, którą uważasz za błędną, tak abyś mógł korzystać z pieniędzy w czasie, który zajmie nam ukończenie naszego dochodzenia. Jeśli my lub Twój płatnik poprosimy o złożenie skargi lub pytania na piśmie, a nie otrzymamy go w ciągu 10 dni roboczych, możemy nie zasilić Twojego konta.

Poinformujemy Ciebie o wynikach w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia naszego dochodzenia. Jeśli uznamy, że nie było żadnego błędu, my lub Twój płatnik wyślemy Tobie pisemne wyjaśnienie. Możesz poprosić o kopie dokumentów, które zostały wykorzystane podczas dochodzenia.

Nie będziemy wysyłać Ci okresowego zestawienia płatności dokonywanych za pośrednictwem naszej usługi, choć możesz przeglądać historię swoich płatności na Portalu Klienta. Transakcje pojawią się na wyciągu z konta wydanym przez Twój bank lub inną instytucję finansową. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące jednej z tych transakcji, prosimy zadzwonić do swojego płatnika pod Numer Obsługi Klienta.

Powiadomienie o ujawnieniu i zgodzie na podpis elektroniczny

Niniejsze Powiadomienie o ujawnieniu i zgodzie na podpis elektroniczny („Powiadomienie”) dotyczy wszelkiej korespondencji od nas. Wszelkie wiadomości elektroniczne otrzymywane od nas będą uznawane za „pisemne”. Rejestrując u nas metodę płatności lub korzystając z platformy Paymentus w celu zaplanowania płatności, wyrażasz zgodę na niniejsze Powiadomienie i potwierdzasz, że masz dostęp do sprzętu i oprogramowania spełniającego poniższe wymagania. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z warunków niniejszego powiadomienia, prosimy nie rejestrować metody płatności ani nie planować płatności.

UWZGLĘDNIONE FORMY KOMUNIKACJI

Mogą one obejmować, między innymi, wszystkie ujawnienia i komunikaty, które przekazujemy Ci w odniesieniu do naszych usług, takie jak: (i) warunki, oświadczenia o ochronie prywatności lub powiadomienia i wszelkie zmiany; (ii) pokwitowania i potwierdzenia transakcji; (iii) rachunki i inne komunikaty przekazywane przez Twojego płatnika; oraz (iv) komunikaty dotyczące obsługi klienta („Komunikaty”).

METODY DOSTARCZANIA KOMUNIKACJI

Możemy przekazywać Ci Komunikaty pocztą elektroniczną lub udostępniać je na stronach internetowych, stronach mobilnych, kioskach i innych urządzeniach, do których masz dostęp podczas korzystania z naszych usług (w tym za pośrednictwem „hiperłączy” udostępnianych online, w wiadomościach e-mail lub SMS-ach). Komunikaty mogą być dostarczane w formacie PDF lub innych formatach plików i będą możliwe do przeglądania przy użyciu łatwo dostępnego oprogramowania do przeglądania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Aby uzyskać dostęp i zachować całą korespondencję elektroniczną, która może zostać dostarczona, musisz posiadać:

JAK WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na warunki niniejszego powiadomienia bez ponoszenia kosztów, pisząc do nas na adres: Do wiadomości: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Wycofanie zgody spowoduje anulowanie wszelkich zaplanowanych płatności automatycznych.

DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ

Papierowe kopie Komunikatów nie będą dostarczane przez Paymentus. Papierowe kopie niektórych dokumentów mogą być dostępne u Twojego płatnika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z płatnikiem. Możesz zażądać papierowej kopii wszelkich Komunikatów, a my dostarczymy Ci taką kopię (i możemy pobrać uzasadnioną opłatę), jeśli taka kopia będzie dostępna. Aby poprosić o kopię papierową, napisz do nas na adres: Do wiadomości: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Prosimy o podanie pełnego adresu korespondencyjnego i dokładne określenie, o jaki komunikat chodzi.

AKTUALIZACJA INFORMACJI KONTAKTOWYCH

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualnego adresu e-mail, abyśmy mogli przekazywać mu komunikaty drogą elektroniczną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli wyślemy mu Komunikat, ale nie otrzyma go, ponieważ jego główny adres e-mail jest nieprawidłowy, nieaktualny, zablokowany przez dostawcę usług lub Komunikat zostanie przechwycony przez filtr antyspamowy lub inne narzędzia sortujące lub przesiewające, lub z innych powodów nie jest w stanie otrzymywać Komunikatów elektronicznych, uznaje się, że dostarczyliśmy mu Komunikat. Prosimy korzystać z sekcji „Mój profil” na Portalu Klienta, aby uaktualnić swój adres e-mail.

ROZWIĄZANIE UMOWY/ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zaprzestania dostarczania Komunikatów drogą elektroniczną, zakończenia lub zmiany zasad i warunków, na których dostarczamy Komunikaty. Przekażemy użytkownikowi zawiadomienie o rozwiązaniu lub zmianie zgodnie z wymogami prawa.

Data aktualizacji: maj, 2019 r.