Betalingsautorisatievoorwaarden &
E-Sign openbaarmakings- en toestemmingsverklaring


Welkom bij de beveiligde factuurbetalingstechnologie aangeboden door Paymentus Corporation ('Paymentus', 'wij' of 'ons'). Wij zijn een geautoriseerde provider voor het bedrijf ('factureerder') waaraan u een betaling gaat doen. Als u deze service gebruikt om deze en eventuele toekomstige betalingen te doen, accepteert u deze algemene voorwaarden. Neem ze aandachtig door. U dient een elektronisch of afgedrukt exemplaar van deze voorwaarden te bewaren.

Restitutiebeleid: Onder normale omstandigheden worden de betalingen niet gerestitueerd.

Privacybeleid: Uw informatie is veilig en zal worden gebruikt voor het verwerken van betalingstransacties en zoals bepaald in ons privacybeleid.

Andere betalingsmethoden: U begrijpt dat uw factureerder andere manieren heeft geboden om uw factuur te betalen, zoals per post, of in sommige gevallen persoonlijk, die mogelijk minder duur zijn dan onze service en dat het gebruik van onze service vrijwillig is en voor uw gemak wordt aangeboden .

Geen incassoactiviteiten door Paymentus: U verklaart dat uw betaling niet in reactie is op incasso-activiteiten die door Paymentus zijn gestart en dat Paymentus niet heeft gehandeld als leverancier, verkoper, handelaar of verhuurder met betrekking tot goederen of diensten die u van uw factureerder heeft ontvangen. Als u gelooft dat wij incasso-activiteiten hebben uitgevoerd met betrekking tot uw account, gaat u ermee akkoord uw betalingstransactie via ons onmiddellijk stop te zetten.

Tekst- en vooraf opgenomen berichten: Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in dat Paymentus en uw factureerder u kunnen bellen of tekstberichten kunnen sturen, inclusief maar niet beperkt tot, op elk nummer dat u aan Paymentus of uw factureerder verstrekt, voor welk doel dan ook, inclusief om informatie te verstrekken met betrekking tot uw account bij, en services geleverd door uw factureerder. U stemt ermee in dat Paymentus of uw factureerder deze telefoontjes of tekstberichten kan doen uitgaan met behulp van, onder meer, een automatisch telefoonkiessysteem of een kunstmatige of vooraf opgenomen stem. Er kunnen tarieven voor berichten en gegevens van toepassing zijn. U stemt ermee in dat u, om uw toestemming voor deze berichten in te trekken, uw factureerder op de hoogte moet stellen op het nummer dat uw factureerder verstrekt voor klantenservice (het 'klantenservicenummer') voor specifieke instructies, afhankelijk van uw situatie. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u bepaalde betalingskanalen of -services niet meer kunt gebruiken.

Autorisatie: Voor ACH-betalingen geldt dat, door op de aangewezen knop te klikken om een ​​betaling te voltooien of anderszins een betaling te autoriseren, u Paymentus autoriseert om een ​​eenmalige ACH-debitering uit te voeren op de bankaccount die u hebt aangegeven in het bedrag van het 'Betalingsbedrag' (rechtstreeks in account gebracht door het facturerende bedrijf). Als er 'Servicekosten' worden vermeld, autoriseert u ook een eenmalige ACH-afschrijving voor dat bedrag dat door Paymentus in account wordt gebracht voor het gebruik van zijn technologieplatform. U begrijpt dat, aangezien dit een elektronische transactie is, dit geld vanaf vandaag van uw bankaccount kan worden afgeschreven, tenzij u een latere datum heeft opgegeven.

Als u een latere datum voor uw ACH-betaling heeft opgegeven en u wilt uw betaling annuleren (tot 24 uur van tevoren), kunt u dit doen door uw factureerder te bellen op het klantenservicenummer.

Voor kaartbetalingen geldt dat, door op de aangewezen knop te klikken om een ​​betaling te voltooien of anderszins een betaling te autoriseren, u ermee akkoord gaat het bedrag te betalen dat wordt aangegeven als het volledige bedrag van elke betaling ('Totaal in account gebracht bedrag') volgens de overeenkomst van de kaartuitgever voor de kaart waarvan u de details heeft verstrekt. Alle autorisaties zijn onderworpen aan de overeenkomsten die van toepassing zijn op uw creditcard of debetkaart. Betalingstransacties met een kaart worden pas voltooid na ontvangst van een succesvolle autorisatie van uw kaartmaatschappij voor het totale in account gebrachte bedrag.

In de meeste gevallen ziet u één regelitem op uw kaart- of bankafschrift verschijnen: het totale in account gebrachte bedrag. Dat bedrag is inclusief de servicekosten (indien in account gebracht), voor het bedrag dat aan u wordt bekendgemaakt voordat u de betaling uitvoert. In sommige gevallen ziet u mogelijk twee regelitems: een voor het betalingsbedrag en een voor de servicekosten.

Betalingsgegevens opslaan: Als u ervoor kiest om uw betalingsgegevens op te slaan voor toekomstig gebruik, zullen deze op uw verzoek worden gebruikt om toekomstige betalingen aan uw factureerder uit te voeren zolang deze gegevens bewaard blijven. Als we wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden die van invloed zijn op het gebruik van de opgeslagen informatie, zullen we de nieuwe voorwaarden op onze website plaatsen of per e-mail aan u bezorgen.

Arbitrage: De volgende bepalingen met betrekking tot arbitrage zijn alleen van toepassing op vorderingen tussen Paymentus en personen uit de Verenigde Staten.

Elk geschil tussen ons en een individu (voor dit doel, een mens) dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten of een betaling aan een factureerder of een andere klant van ons ('geschil') zal worden opgelost door middel van verplichte en bindende arbitrage op basis van de uitgebreide regels en procedures voor geschillenbeslechting ('regels') beheerd door de National Arbitration and Mediation ('NAM'). Er mag geen geschil worden gestart op een klasse- of andere representatieve basis en geen van de partijen zal trachten arbitrage te coördineren of te consolideren met een andere procedure van een ander. De arbiter volgt het toepasselijke materiële recht en heeft geen bevoegdheid om van dat recht af te wijken. Tenzij dit bij wet verboden is, beslist de arbiter waarover arbitrage plaatsvindt. Deze overeenkomst valt onder de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq., en elke uitspraak is definitief en bindend, en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. In het geval dat de NAM niet bereid is of niet beschikbaar is om als arbiter op te treden, zullen de partijen of een rechtbank een andere arbiter kiezen in overeenstemming met de Federal Arbitration Act. Een exemplaar van de regels kan worden verkregen door te schrijven naar NAM, 990 Stewart Ave., 1st Fl., Garden City, NY, 11530 of via de websitewww.namadr.com. Als een deel van deze paragraaf ongeldig wordt verklaard, blijft het resterende deel van kracht.

Beperking van aansprakelijkheid: U gaat ermee akkoord dat, tenzij anders bepaald door de wet, onze aansprakelijkheid voor enige vertraging, niet-levering, onderbetaling of niet-betaling beperkt is tot de kosten die aan Paymentus betaald zijn om uw transactie te verwerken. Paymentus is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade. U gaat er voorts mee akkoord dat Paymentus niet aansprakelijk is voor welke schade dan ook wegens het niet verwerken van transacties van verboden externe partijen.

Verboden gebruik: Paymentus accepteert geen betalingen van externe partijen. Het Paymentus-technologieplatform mag alleen worden gebruikt door klanten van Paymentus-factureerders. Het is externe commerciële betalers en/of betalingsaggregators uitdrukkelijk verboden om betalingen in te dienen via het Paymentus-technologieplatform of anderszins van het Paymentus-technologieplatform gebruik te maken, ongeacht of het hierbij gaat om webgebaseerde, IVR- of CSR-interfaces. Door het Paymentus-technologieplatform te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ('betaler') (i) een klant bent van een Paymentus-factureerder; (ii) een factuur betaalt namens uzelf, of als werknemer of familielid van een betaler; en (iii) geen gebruik maakt van het Paymentus-technologieplatform en/of de elektronische facturerings- en betalingsdiensten namens een betaler onder een claim van een agentschap of andere externe partij, of voor commercieel gewin. U gaat ermee akkoord dat elke schending van deze garanties een wezenlijke schending van deze overeenkomst vormt. Paymentus behoudt zich het recht voor om alle betalingen via externe bureaus terug te draaien, en u stemt ermee in om: (i) Paymentus schadeloos te stellen voor afwikkelingskosten, handelaarskosten, evenals alle andere kosten en vergoedingen, inclusief interne kosten voor Paymentus voor onderzoek en de door u gemaakte kosten voor het verwerken van een met deze algemene voorwaarden strijdige betalingstransactie, en (ii) Paymentus schadeloos te stellen voor alle andere schade, kosten, vergoedingen, uitgaven en advocaatkosten die het gevolg zijn van uw schending van deze overeenkomst.

Naleving van de wet: Elke keer dat u een betaling doet, verklaart en garandeert u dat uw gebruik van het Paymentus-technologieplatform geen enkele wet, statuut of regel met betrekking tot het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit zal schenden. Het Paymentus-technologieplatform - inclusief maar niet beperkt tot websites, IVR-systemen en CSR-interfaces - behoort toe aan Paymentus. Alle intellectuele eigendommen op deze platforms zijn eigendom van Paymentus. U gaat er voorts mee akkoord dat u het platform uitsluitend zult gebruiken voor het betalen van een schuld en geen gebruik zult maken van een geautomatiseerd programma, geautomatiseerd betalingsparadigma of -apparaat zoals een robot, spider of scraper, om welke reden dan ook, of dit zal introduceren op het Paymentus-technologieplatform, inclusief, zonder beperking, ten behoeve van factuurbetaling het platform te kopiëren of anderszins informatie over het platform te verkrijgen.

Toepasselijk recht: Behalve voor zover beperkt of vereist door de federale wetgeving, zullen de wetten van de staat Delaware, zonder account te houden met conflicten van wetbeginselen, de interpretatie van deze algemene voorwaarden en elke claim of geschil tussen u en Paymentus regelen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden: We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd om verschillende redenen wijzigen, inclusief ter weerspiegeling van wijzigingen in onze diensten, wijzigingen in de wet of om andere zakelijke redenen. We zullen hier wijzigingen of herziene voorwaarden plaatsen, en u dient deze pagina regelmatig te raadplegen. In de meeste gevallen worden wijzigingen pas minimaal tien (10) dagen na plaatsing van kracht. Uitzonderingen hierop zijn onder meer toevoegingen van nieuwe services of functionaliteiten, of wijzigingen om juridische redenen, welke onmiddellijk van kracht worden. U dient te stoppen met uw gebruik van onze service als u niet akkoord gaat met nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van ons klantenportaal of de callcenters van de klantenservice om betalingen te plannen of uit te voeren

Door ons de gevraagde informatie te verstrekken en deze bij ons in te dienen, machtigt u ons namens uw factureerder om elektronische afschrijvingen ('eCheques') aan uw bank te overleggen, of om uw debetkaart of creditcard te belasten (afhankelijk van de informatie die u ons hebt gegeven) ofwel voor een eenmalige betaling of volgens het schema van betalingen waarmee u bij het opzetten ervan akkoord gaat. Dit geeft ons het recht om een ​​cheque aan uw bank te overleggen of om uw debetkaart of creditcard (elk een 'overmaking') in account te brengen voor de betaling van uw factuur en voor eventuele servicekosten (indien in account gebracht), zoals u ons hebt opgedragen voor een eenmalige betaling of volgens het geplande schema. Het is uw verantwoordelijkheid om geld op uw account te hebben wanneer de eCheque aan uw financiële instelling wordt overlegd of uw debetkaart wordt belast.

U kunt onze service gebruiken om uw factureerder te betalen via uw betaal- of spaaraccount, of via belasting van uw creditcard of debetkaart, voor de bedragen en op de dagen of het schema waarom u hebt verzocht. Indien van toepassing, wordt bij autorisatie of planning van uw betaling de maximale betaling getoond die u kunt uitvoeren. Elke betaling omvat de servicekosten (indien in account gebracht) voor het bedrag dat aan u is bekendgemaakt voordat u uw autorisatie voor een eenmalige betaling of schema van betalingen indient. Eventuele servicekosten kunnen als een afzonderlijke betaling op uw bank- of kaartafschrift verschijnen. Als een betalingsdatum in een weekend of een feestdag valt, kan de betaling op de volgende werkdag worden uitgevoerd. Deze autorisatie blijft van kracht totdat u deze annuleert via dezelfde methode als die waarmee u een eenmalige betaling autoriseert of het schema aanmaakt, door het klantenservicenummer te bellen of op een wijze die wij hiervoor bieden. Voor een geplande betaling moet het annuleringsverzoek ten minste drie werkdagen voor de volgende geplande betalingsdatum zijn ontvangen. Voor een toekomstige eenmalige betaling moet het annuleringsverzoek ten minste 24 uur vóór de geplande betalingsdatum zijn ontvangen. Als u echter na het intrekken van de autorisatie een betalingsverzoek indient, wordt u geacht de autorisatie opnieuw te hebben ingesteld. Een 'werkdag' is van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen.

Aanvullende voorwaarden die alleen van toepassing zijn op eCheques of overmakingen per debetkaart door personen in de Verenigde Staten van accounts die voornamelijk worden gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden

Als u geplande betalingen instelt, ontvangt u 10 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving van ons of uw factureerder als het bedrag van een overmaking afwijkt van de vorige overmaking. Deze kennisgeving kan uw maandelijkse factuur zijn of een afzonderlijke kennisgeving en zal het bedrag en de datum van de volgende overmaking bevatten, hetgeen - tenzij anders vermeld - de vervaldatum van de factuur is.

Als u uw factureerder opdracht geeft om een ​​betaling drie werkdagen of meer voor de geplande overmaking te stoppen, en uw factureerder dit niet doet, dan kunt u de directe schade die u hierdoor lijdt terugvorderen.

Als we een overmaking vanaf uw account niet op tijd of voor een onjuist bedrag uitvoeren conform onze overeenkomst met u, zijn wij aansprakelijk voor de directe schade die u hierdoor lijdt. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Wij zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk:

(1) Als u buiten onze schuld niet genoeg geld op uw account heeft ​​om de overmaking uit te kunnen voeren.

(2) Als de overmaking de kredietlimiet van uw account-courantvoorschot overschrijdt.

(3) Als de middelen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze service niet goed werkten en u hiervan op de hoogte was op het moment dat u met de overmaking begon, of dat het volgens schema gepland was.

(4) Als omstandigheden buiten onze macht (zoals brand of overstroming) de overmaking verhinderen, ondanks redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

(5) Er kunnen andere uitzonderingen zijn vermeld in uw overeenkomst met uw factureerder.

Vertrouwelijkheid is heel belangrijk voor ons. We zullen informatie over de overmakingen die u doet of autoriseert, aan uw factureerder bekendmaken. Daarnaast zullen we informatie aan externe partijen verstrekken:

(i) Waar dit nodig is om overmakingen te voltooien, of

(ii) Om het bestaan ​​en de toestand van uw account te verifiëren voor een externe partij, zoals een kredietbureau of handelaar, of

(iii) Om te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties of gerechtelijke bevelen, of

(iv) zoals bepaald in ons privacybeleid of het privacybeleid van uw factureerder; of

(v) Als u ons hiertoe schriftelijk toestemming geeft.

Uw factureerder voert klantenservicefuncties uit die verband houden met uw accounts bij de factureerder. Als u gelooft dat uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het klantenportaal verloren of gestolen zijn, bel dan het klantenservicenummer en wijzig onmiddellijk uw wachtwoord. Als u uw factureerder binnen vier werkdagen na realisatie van verlies of diefstal op de hoogte stelt, kunt u niet meer dan $ 50 verlies lijden als iemand uw inloggegevens heeft gebruikt om zonder uw toestemming een ​​overmaking te autoriseren. Als u uw factureerder NIET binnen vier werkdagen na realisatie van verlies of diefstal op de hoogte stelt en we kunnen aantonen dat we iemand hadden kunnen weerhouden van het zonder uw toestemming autoriseren van een overmaking als u uw factureerder tijdig had geïnformeerd, kunt u tot $ 500 verlies lijden.

Als uw bankafschrift transacties bevat die u niet hebt uitgevoerd of geautoriseerd, moet u dit onmiddellijk aan uw factureerder melden. Als u uw factureerder niet binnen 90 dagen nadat het afschrift naar u is verzonden op de hoogte stelt, krijgt u mogelijk na die 90 dagen geen verloren geld terug als we kunnen aantonen dat we iemand hadden kunnen weerhouden van toe-eigening van het geld als u uw factureerder tijdig had geïnformeerd. Als een goede reden (zoals een lange reis of een ziekenhuisverblijf) u ervan weerhoudt uw factureerder te informeren, wordt de meldingsperiode verlengd.

ALLE VRAGEN OVER TRANSACTIES DIE VIA ONZE DIENST WORDEN UITGEVOERD, MOETEN AAN UW FACTUREERDER WORDEN GERICHT, EN NIET AAN DE BANK OF FINANCIËLE INSTELLING WAAR U UW ACCOUNT HEEFT. Wij zijn verantwoordelijk voor de factuurbetalingsdienst en, in samenwerking met uw factureerder, voor het oplossen van eventuele transactiefouten bij overmakingen.

Bel uw factureerder op het klantenservicenummer of benader uw factureerder zo snel mogelijk schriftelijk op het adres dat uw factureerder opgeeft als u denkt dat er iets mis is met de op uw bankafschrift vermelde informatie over een factuurbetaling via onze service, of met informatie over de account van de factureerder, of als informatie die beschikbaar is via ons systeem of op ontvangstbewijzen onjuist is of als u meer informatie nodig heeft over een factuurbetaling via ons systeem. Uw factureerder moet uiterlijk 90 dagen nadat u het eerste bankafschrift heeft ontvangen waarop het probleem of de fout verscheen, door u worden geïnformeerd.

(1) Geef uw factureerder uw naam en accountnummer (indien van toepassing).

(2) Beschrijf de fout of de overmaking waar u twijfels over hebt, en leg zo duidelijk mogelijk uit waarom u denkt dat het een fout is of waarom u meer informatie nodig heeft.

(3) Informeer uw factureerder over het bedrag van de vermoedelijke fout in dollars.

Bij mondelinge informering kan uw factureerder eisen dat u hen binnen 10 werkdagen uw klacht of vraag schriftelijk toestuurt.

Uw factureerder zal, binnen 10 werkdagen nadat zij door u werden geïnformeerd, met ons samenwerken om te bepalen of er een fout is opgetreden en eventuele fouten onmiddellijk corrigeren. Als wij of uw factureerder echter meer tijd nodig hebben, kan het tot 45 dagen duren voordat we uw klacht of vraag hebben onderzocht. Als we besluiten dit te doen, zullen we uw account binnen 10 werkdagen crediteren voor het bedrag waarvan u denkt dat het een fout is, zodat u het geld kunt gebruiken gedurende de tijd die nodig is om ons onderzoek af te ronden. Als wij of uw factureerder u vragen om uw klacht of vraag schriftelijk in te dienen en we deze niet binnen 10 werkdagen ontvangen, is het mogelijk dat we uw account niet crediteren.

We zullen u de resultaten binnen drie werkdagen na afronding van ons onderzoek meedelen. Als we concluderen dat er geen fout is opgetreden, sturen wij of uw factureerder u een schriftelijke verklaring. U kunt vragen om kopieën van de documenten die bij het onderzoek zijn gebruikt.

We sturen u geen periodiek afschrift met de betalingen die u via onze service doet, maar u kunt uw betalingsgeschiedenis bekijken op het klantenportaal. De transacties verschijnen op het afschrift van uw bank of financiële instelling. Als u vragen heeft over een van deze transacties, bel dan uw factureerder op het klantenservicenummer.

E-Sign openbaarmakings- en toestemmingsverklaring

Deze E-Sign openbaarmakings- en toestemmingsverklaring ('verklaring') is van toepassing op al onze communicatie. Elektronische berichten die u van ons ontvangt, worden als 'schriftelijk' beschouwd. Door een betaalmethode bij ons te registreren of het Paymentus-platform te gebruiken om betalingen te plannen, stemt u in met deze verklaring en bevestigt u dat u toegang heeft tot de hardware en software die aan de onderstaande vereisten voldoen. Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden in deze verklaring, registreer dan geen betaalmethode en plan geen betalingen.

GEBODEN COMMUNICATIE

Dit kan onder andere alle openbaarmakingen en mededelingen omvatten die we u verstrekken met betrekking tot onze diensten, zoals: (i) algemene voorwaarden, privacyverklaringen of -mededelingen en eventuele wijzigingen; (ii) transactiebewijzen en -bevestigingen; (iii) facturen en andere communicatie verstrekt door uw factureerder; en (iv) communicatie met de klantenservice ('communicatie').

METHODEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN COMMUNICATIE

We kunnen u communicatie verstrekken per e-mail of door deze toegankelijk te maken op de websites, mobiele websites, kiosken en andere apparaten waartoe u toegang hebt wanneer u onze diensten gebruikt (inclusief via 'hyperlinks' die online, via e-mail of tekstbericht worden aangeboden). Communicatie kan worden aangeboden in PDF- of andere bestandsformaten en worden bekeken met algemeen beschikbare browsersoftware.

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Om toegang te krijgen tot alle elektronische communicatie die mogelijk wordt verstrekt, en deze indien nodig te bewaren, moet u beschikken over:

HOE U UW TOESTEMMING KUNT INTREKKEN

U kunt uw toestemming voor de voorwaarden in deze verklaring kosteloos intrekken door ons te schrijven op: Ter attentie van: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Als u uw toestemming intrekt, annuleert u alle geplande automatische betalingen.

BESCHIKBAARHEID VAN PAPIEREN EXEMPLAREN

Papieren exemplaren van communicatie worden niet door Paymentus verstrekt. Papieren exemplaren van bepaalde documenten zijn mogelijk verkrijgbaar bij uw factureerder. Neem voor meer informatie contact op met uw factureerder. U kunt een papieren exemplaar van elke communicatie opvragen en wij zullen u, indien dit beschikbaar is, een papieren exemplaar bezorgen (en hiervoor mogelijk een redelijke vergoeding vragen). Om een ​​papieren exemplaar aan te vragen kunt u ons schrijven op: Ter attentie van: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Vermeld uw volledige postadres en geef exact aan om welke communicatie u verzoekt.

UW CONTACTGEGEVENS BIJWERKEN

U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw e-mailadres, zodat we u elektronisch communicatie kunnen verstrekken. U begrijpt dat als we u een communicatie sturen maar u deze niet ontvangt omdat uw primaire e-mailadres in ons bestand onjuist, verouderd of geblokkeerd is door uw serviceprovider, of omdat de communicatie wordt opgevangen door uw spamfilter of andere sorteer- of screeningstools , of als u anderszins niet in staat bent om elektronische communicatie kunt ontvangen, de communicatie wordt beschouwd als zijnde door ons aan u geleverd. Gebruik het onderdeel 'Mijn profiel' in het klantenportaal om uw e-mailadres up-to-date te houden.

BEËINDIGING/WIJZIGING

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te stoppen met het elektronisch verstrekken van communicatie of om de algemene voorwaarden op basis waarvan we communicatie verstrekken, te beëindigen of te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van beëindiging of wijziging zoals wettelijk vereist.

Herzieningsdatum: Mei, 2019